Elco Brink­man over­han­digt de Groe­ne Stad Award

Op 5 okto­ber zal de voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land Elco Brink­man de Groe­ne Stad Award over­han­di­gen op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. Voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king zal hij de beurs offi­ci­eel ope­nen.

Foto: Rene van den BurgHet doel van De Groe­ne Stad Award is dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en groen nodig is om een leef­ba­re omge­ving te creëren. De leef­baar­heid in het ste­de­lijk gebied is nauw ver­bon­den met een goe­de inpas­sing van groe­ne ruim­ten.Plant Publi­ci­ty Hol­land en VHG heb­ben hier­voor spe­ci­aal de Groe­ne Stad Award in het leven geroe­pen. De prijs­vraag wordt geor­ga­ni­seerd onder de neu­tra­le para­plu van de stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land. De nomi­na­ties wor­den bin­nen­kort bekend­ge­maakt. Meer over De Groe­ne Stad Award »

 

 

Hoofd­the­ma Groe­ne Stad
Net zoals afge­lo­pen jaar en het vol­gend jaar is het hoofd­the­ma van de Zund­ert­se vak­beurs ‘De Groe­ne Stad’. Hier­bij staan de belang­rij­ke func­ties die het levend groen heeft op eco­no­misch en maat­schap­pe­lijk gebied cen­traal.

Sub­the­ma Park en Voor­tuin
Als sub­the­ma is geko­zen voor ‘Park & Voor­tuin’. Dit wijst ener­zijds op de belang­rij­ke func­tie van het groen in de recre­a­tie en van het belang van goed aan­ge­leg­de en ver­zorg­de tuinen.De voor­tuin is mede gezichts­be­pa­lend voor het beeld van de straat en wijk. De deel­ne­mers wordt gevraagd om in hun stad op dit the­ma in te haken. Ook Groot­Groen­Plus zelf zal op diver­se plek­ken in de beurs ook aan­dacht aan het the­ma beste­den.

Aan­mel­den Groot­Groen­Plus
De inter­na­ti­o­na­le vak­beurs Groot­Groen­Plus vindt plaats van 5 t/m 7 okto­ber in Zun­dert. Aan­mel­den voor deze beurs kan via de voor­re­gi­stra­tie »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.