Prijs­vraag om de Groe­ne Stad Award vraagt aan­dacht voor inte­gra­le samen­wer­king

Het is belang­rijk dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en groen nodig is om een leef­ba­re omge­ving te creëren. De leef­baar­heid in het ste­de­lijk gebied is nauw ver­bon­den met een goe­de inpas­sing van groe­ne ruim­ten. PPH en VHG heb­ben hier­voor spe­ci­aal de Groe­ne Stad Award in het leven geroe­pen. De prijs­vraag wordt geor­ga­ni­seerd onder de neu­tra­le para­plu van de stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land.

De groe­ne orga­ni­sa­ties Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG heb­ben het ini­ti­a­tief geno­men tot deze prijs­vraag voor gere­a­li­seer­de pro­jec­ten die zijn geba­seerd op de inte­gra­le samen­wer­king in de bouw­ko­lom, van opdracht­ge­ver en archi­tect tot en met hovenier/groenvoorziener en boom­kwe­ker.

Bun­de­ling van dis­ci­pli­nes
De ini­ti­a­tief­ne­mers van deze prijs­vraag zien het als hun mis­sie om door een bun­de­ling van dis­ci­pli­nes te wer­ken aan een nieu­we woon- en werk­om­ge­ving die moet lei­den tot

een opwaar­de­ring van het ech­te groen naar een even­waar­di­ge posi­tie ten opzich­te van rood (onroe­rend goed), grijs (infra­struc­tuur) en blauw (water), in een inte­gra­le aan­pak van pro­jec­ten.

Mul­ti­func­ti­o­ne­le meer­waar­de
De mul­ti­func­ti­o­ne­le meer­waar­de van het groen en de inte­gra­le aan­pak staan cen­traal in deze prijs­vraag. Onder de meer­waar­de van het groen wordt ver­staan de spe­ci­fie­ke eigen­schap­pen en de func­ties van het groen. Naast de esthe­ti­sche waar­de heeft het groen immers economische‑, sociale‑, mili­eu- en gezond­heids­func­ties. Staan in een groen­pro­ject een (of meer) van deze func­ties cen­traal en is het pro­ject tot stand geko­men door de samen­wer­king van diver­se par­tij­en (boom­kwe­ker, hovenier/groenvoorziener, gemeen­te, gezond­heids­in­stel­ling, bou­wer, pro­ject­ont­wik­ke­laar of woning­cor­po­ra­tie, (landschaps)architect, et cete­ra.) dan leent het pro­ject zich voor inzen­ding. Ver­vol­gens moet het dan vol­doen aan de cri­te­ria.

Jury
De inge­zon­den pro­jec­ten wor­den beoor­deeld door een jury:
• Onder voor­zit­ter­schap van land­schaps­ar­chi­tect Michiel den Ruij­ter. Hij was de ont­wer­per van de Flo­ri­a­de 1992 in Zoe­ter­meer, weten­schap­pe­lijk onder­zoe­ker Eme­ri­tus van Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit, Hoge­school Van Hall-Laren­stein en doceert aan de Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit Delft.
• drs.Tom Bade; direc­teur Tri­ple E Ken­nis­cen­trum voor Natuur en Eco­no­mie
• Nico­lien van Doorn;  jour­na­list Dag­blad Trouw
• Piet Eilan­der; Team­lei­der team groen, eco­lo­gie, ste­de­lij­ke recre­a­tie en water (GRW), Amster­dam
• Jan Habets; direc­teur Plant Publi­ci­ty Hol­land
• ir Bert van Hel­voirt; groen­on­der­ne­mer en inno­va­tor (van­uit de groen­voor­zie­nings­sec­tor)
• Harm Hor­lings; assor­ti­ments­des­kun­di­ge en direc­teur van boom­kwe­ke­rij Mart van den Oever bv (van­uit de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor)
• ir. Chris Jagtman;directeur Natuurwinst.nl
• ir. Jaap Mod­der; direc­teur Stads­re­gio Arn­hem-Nij­me­gen,
• Piet M. Oskam; direc­teur Cen­trum voor Inno­va­tie van de Bouw­ko­lom  en
• ir. Paul Ron­c­ken; Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit, land­schaps­ar­chi­tect en weten­schap­pe­lijk mede­wer­ker.

Deel­na­me
Deel­na­me staat open voor alle par­tij­en in de  bouw­ko­lom. Het inschrijf­for­mu­lier voor deel­na­me dient uiter­lijk 16 mei bin­nen te zijn. De jure­ring vindt plaats in juni, de pro­jec­ten van de geno­mi­neer­den wor­den door de jury bezocht. De prijs­uit­rei­king vindt plaats op 6 okto­ber, tij­dens de vak­beurs Groot­Groen­Plus 2011 in Zun­dert.

Bro­chu­re opvra­gen
De bro­chu­re met regle­ment en cri­te­ria kan wor­den opge­vraagd bij het secre­ta­ri­aat van de prijs­vraag om De Groe­ne Sta­dA­ward, door een mail te stu­ren naar info@ententeflorale.nl. Voor nade­re infor­ma­tie: tel. 0172 236269.