ANWB start gevel­tuin actie

Dat groen rust­ge­vend werkt is bekend. Maar groen doet meer. Meer groen in de stad draagt bij aan de lucht­kwa­li­teit, wel­zijn en werkt geluid­dem­pend. Dat is de reden voor de ANWB om samen met haar leden gevel­tui­nen aan te leg­gen. Recre­a­tie dicht­bij is voor de ANWB een belang­rijk maat­schap­pe­lijk the­ma. De ANWB wil natuur, speel­tui­nen […]

ANWB onder­steunt 15 par­ken die opge­knapt gaan wor­den

Een jury heeft onlangs 15 ini­ti­a­tie­ven gese­lec­teerd die door de ANWB onder­steund gaan wor­den bij het opknap­pen van een park. De ini­ti­a­tie­ven zijn aan­ge­dra­gen door buurt­be­wo­ners van diver­se par­ken na een oproep. De aan­lei­ding hier­voor is de Dag van het Park op zon­dag 3 juni 2012 waar­van de ANWB ini­ti­a­tief­ne­mer is. De hulp van de […]

ANWB helpt buurt­be­wo­ners met opknap­pen park

 Een bank­je, een speel­toe­stel, meer vuil­nis­bak­ken of mis­schien wel een gezel­li­ge pick­nick­plaats? Voor de Dag van het Park op zon­dag 3 juni 2012 gaat de ANWB buurt­be­wo­ners hel­pen het park in de buurt een opknap­beurt te geven. De hulp van de ANWB bestaat uit een geld­be­drag van maxi­maal €5.000,-  indien nodig aan­ge­vuld met prak­ti­sche ken­nis […]

ANWB inves­teert €500.000 in Rosa­ri­um­park

Wet­hou­der Leny Vis­­sers-Koop­­­man van de gemeen­te Zaan­stad en Mir­jam Sij­mons van de ANWB heb­ben onlangs een inten­tie­ver­kla­ring voor het rea­li­se­ren van een Groen­plein in het Rosa­ri­um­park onder­te­kend. De ANWB wil €500.000 inves­te­ren in een ANWB Groen­plein in het Rosa­ri­um­park in Krom­me­nie en de gemeen­te draagt hier zo’n €800.000 aan bij. Het Rosa­ri­um­park staat op de plan­ning […]

ANWB en Amers­foort teke­nen voor rea­li­sa­tie Groen­plein

De ANWB en de gemeen­te Amers­foort heb­ben gis­te­ren de inten­tie­ver­kla­ring gete­kend voor de rea­li­sa­tie van het Groen­plein in het park Randen­broek. Ook krijgt Park Randen­broek XL een nieu­we bewo­ner en gaat de ver­nieuw­de web­si­te www.parkrandenbroek.nl live. Tot slot wordt gestart met het mer­ken van de bomen die in aan­mer­king komen voor kap. Bij kin­der­boer­de­rij De […]

Hoofd­di­rec­teur van ANWB geeft zijn visie over de bezui­ni­gin­gen op natuur

Gui­do van Woer­kom, hoofd­di­rec­teur van ANWB, schrijft van­daag in dag­blad Trouw op de opi­nie­pa­gi­na dat land­bouw en recre­a­tie de han­den ineen moe­ten slaan, nu er flink op natuur wordt bezui­nigd. Het kabi­net wil meer ruim­te laten voor markt­wer­king. Van Woer­kom  is van mening dat het kabi­net onvol­doen­de rea­li­seert wat de gevol­gen hier­van zijn voor het […]

ANWB bepleit Groe­ne Hart met regio­par­ken

Door de ran­den van het Groe­ne Hart bij de gro­te ver­ste­de­lijk­te gebie­den in de Rand­stad in te rich­ten als regio­park, ont­staat een door­lo­pen­de groe­ne strook waar­door bewo­ners van de gro­te ste­den dich­ter­bij huis heer­lijk kun­nen wan­de­len, fiet­sen, van de natuur en het land­schap kun­nen genie­ten. Dit staat in de recre­a­tie­vi­sie “Het Groe­ne Hart mooi dicht­bij” […]

ANWB schrijft brief aan loka­le poli­tiek over groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieu­we gemeen­te­ra­den van de G31, waar­in zij hen advi­se­ren om tij­dens de vor­ming van het col­le­ge­ak­koord aan­dacht te schen­ken aan de groe­ne kwa­li­tei­ten van de leef­om­ge­ving. Mid­dels deze brief brengt de ANWB een aan­tal onder­wer­pen waar­aan zij gro­te waar­de hech­ten onder de aan­dacht, zoals ver­keers­vei­lig­heid en […]

ANWB vraagt aan­dacht voor groen in de stad

Op ini­ti­a­tief van de ANWB orga­ni­se­ren 45 gemeen­ten in Neder­land op 31 mei de vijf­de edi­tie van de Dag van het Park. De ANWB vraagt op deze dag aan­dacht voor groen in de stad. Tij­dens deze dag ver­an­de­ren par­ken in plek­ken voor cul­tuur, sport, edu­ca­tie en recre­a­tie. De ANWB hecht gro­te waar­de aan deze dag, […]