ANWB vraagt aan­dacht voor groen in de stad

Op ini­ti­a­tief van de ANWB orga­ni­se­ren 45 gemeen­ten in Neder­land op 31 mei de vijf­de edi­tie van de Dag van het Park. De ANWB vraagt op deze dag aan­dacht voor groen in de stad.

Tij­dens deze dag ver­an­de­ren par­ken in plek­ken voor cul­tuur, sport, edu­ca­tie en recre­a­tie. De ANWB hecht gro­te waar­de aan deze dag, omdat uit onder­zoek blijkt dat de ANWB-leden belang hech­ten aan par­ken, plant­soe­nen en speel­plek­ken in hun direc­te omge­ving. Het doel van de Dag van het Park is om de waar­de van par­ken onder de aan­dacht van bewo­ners en bestuur­ders te bren­gen.

Meer infor­ma­tie:

 

Bron­nen:
ANWB
Dag van het Park