ANWB start gevel­tuin actie

Dat groen rust­ge­vend werkt is bekend. Maar groen doet meer. Meer groen in de stad draagt bij aan de lucht­kwa­li­teit, wel­zijn en werkt geluid­dem­pend. Dat is de reden voor de ANWB om samen met haar leden gevel­tui­nen aan te leg­gen.

Recre­a­tie dicht­bij is voor de ANWB een belang­rijk maat­schap­pe­lijk the­ma. De ANWB wil natuur, speel­tui­nen en pret­par­ken in de buurt aan­trek­ke­lij­ker, toe­gan­ke­lij­ker en goed­ko­per maken, en de kwa­li­teit van der­ge­lij­ke voor­zie­nin­gen ver­be­te­ren.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
ANWB Gevel­tuin is een ini­ti­a­tief van de ANWB in samen­wer­king met Bui­ten­le­ven. Samen wil­len zij de stra­ten van Neder­land een stuk­je groe­ner maken. Waar­om? De vier mil­joen ANWB-leden heb­ben aan­ge­ge­ven dat zij dit belang­rijk vin­den. En meer groen draagt bij aan ieders wel­zijn en een pret­tig leef­kli­maat in de stad.

Meer infor­ma­tie »