ANWB bepleit Groe­ne Hart met regio­par­ken

Door de ran­den van het Groe­ne Hart bij de gro­te ver­ste­de­lijk­te gebie­den in de Rand­stad in te rich­ten als regio­park, ont­staat een door­lo­pen­de groe­ne strook waar­door bewo­ners van de gro­te ste­den dich­ter­bij huis heer­lijk kun­nen wan­de­len, fiet­sen, van de natuur en het land­schap kun­nen genie­ten.

Dit staat in de recre­a­tie­vi­sie “Het Groe­ne Hart mooi dicht­bij” die de ANWB don­der­dag 25 maart heeft over­han­digd aan de voor­zit­ter van de Stuur­groep Groe­ne Hart en zal aan­bie­den aan de betrok­ken pro­vin­cies en gemeen­ten in de Rand­stad.

Ver­be­te­ren woon- en ves­ti­gins­kli­maat
In de recre­a­tie­vi­sie stelt de ANWB voor om recre­a­tie­ve rou­tes te ver­be­te­ren, het “museale” agra­ri­sche land­schap te bescher­men en beter beleef­baar te maken, nieu­we toe­gan­ke­lij­ke natuur te ont­wik­ke­len en de water­sport­mo­ge­lijk­he­den te ver­be­te­ren. Het beter recre­a­tief inrich­ten van het Groe­ne Hart draagt bij aan het ver­min­de­ren van het tekort aan recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den bij de gro­te ste­den en levert een gro­te bij­dra­ge aan het ver­be­te­ren van het woon- en ves­ti­gings­kli­maat.

Bron:
ANWB