ANWB onder­steunt 15 par­ken die opge­knapt gaan wor­den

Een jury heeft onlangs 15 ini­ti­a­tie­ven gese­lec­teerd die door de ANWB onder­steund gaan wor­den bij het opknap­pen van een park. De ini­ti­a­tie­ven zijn aan­ge­dra­gen door buurt­be­wo­ners van diver­se par­ken na een oproep. De aan­lei­ding hier­voor is de Dag van het Park op zon­dag 3 juni 2012 waar­van de ANWB ini­ti­a­tief­ne­mer is.

De hulp van de ANWB bestaat uit een geld­be­drag van maxi­maal €5.000,- indien nodig aan­ge­vuld met prak­ti­sche ken­nis of de inzet van vrij­wil­li­gers en loka­le con­tac­ten. Een jury, bestaan­de uit Arjel Woudstra(ANWB), Arno Sala­din (Nati­o­na­le Ver­e­ni­ging de Zon­ne­bloem), Michel­le de Roo (Schrijf­ster, Land­schaps­ar­chi­tect) Elle van Rijn (Schrijf­ster) en Wiko Moc­king (ANWB) heb­ben de ideeën op 15 maart beoor­deelt.

Meer infor­ma­tie:
Bekijk hier de 15 win­nen­de ini­ti­a­tie­ven »
- ANWB helpt buurt­be­wo­ners met opknap­pen park »

Bron:
ANWB