Column Lode­wijk Hoeks­tra: Bou­wen plus bio­di­ver­si­teit

Het klinkt iet­wat tegen­strij­dig; bou­wen en bio­di­ver­si­teit. Bou­wen gaat over het samen­stel­len van diver­se dode mate­ri­a­len tot één object ter­wijl bio­di­ver­si­teit gaat over eco­sys­te­men die van­zelf groei­en. De eco­no­mie flo­reert op het moment en er moet daar­om flink gebouwd wor­den om te wonen en te wer­ken. Naast de beoog­de 75.000 nieu­we wonin­gen per jaar ver­rij­zen nieu­we […]

Wat bete­kent het gebiedsla­bel van NL Green­la­bel?

Duur­za­me gebieds­ont­wik­ke­ling waar­bij kli­maat, natuur en mens samen­gaan, is niet meer weg te den­ken. De over­heid, gemeen­ten, woning­bouw­cor­po­ra­ties en archi­tec­ten heb­ben hoge ambi­ties voor het rea­li­se­ren van een toe­komst­be­sten­di­ge leef­om­ge­ving, maar in de prak­tijk blij­ken de ambi­ties moei­lij­ker om te zet­ten dan gedacht. Een hel­de­re inte­gra­le visie op het gebied van duur­zaam­heid en gemeen­schap­pe­lijk draag­vlak […]

Cur­sus Ambas­sa­deur leef­ba­re stad start 14 novem­ber a.s.!

Ambas­sa­deur leef­ba­re stad Samen bou­wen, inspi­re­ren, ver­bin­den en rea­li­se­ren Van Hall Laren­stein en NL Green­la­bel heb­ben samen een cur­sus ont­wik­keld, Ambas­sa­deur Leef­ba­re Stad. Deze cur­sus neemt in 9 dagen de cur­sist mee in inte­graal den­ken. Zowel docen­ten van VHL als uit de prak­tijk delen hun ken­nis. Omdat de cur­sist aan een eigen busi­nes­sca­se werkt (die […]

Terug­blik Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te 2018

Met meer dan 6400 bezoe­kers en 450 expo­san­ten was de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te op 26 en 27 sep­tem­ber een groot suc­ces. De Groe­ne Stad was niet alleen ver­te­gen­woor­digd op het Ken­nis­plein De Groe­ne Stad, maar orga­ni­seer­de ook drie lezin­gen. Op één van de hoofd­po­dia sprak Anna Yudi­na, auteur van het boek De Groe­ne Stad waar­in […]

De Groe­ne Stad is ruim ver­te­gen­woor­digd op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te!

Wij zijn er trots op dat dit jaar Stich­ting De Groe­ne Stad goed is ver­te­gen­woor­digd op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te! Wij heb­ben een stand in onze ‘eigen hal´.  Op de beurs­vloer in Hal 2 van de Jaar­beurs is dit jaar name­lijk een apart gedeel­te inge­richt met als over­koe­pe­lend the­ma ‘De Groe­ne Stad’. De Groe­ne Stad […]

Groe­ne Stad lezing op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te: Anna Yudi­na ‘Hoe archi­tec­tuur te ver­bin­den met natuur…’ 

De Groe­ne Stad ver­zorgt een aan­tal lezin­gen op Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te in Utrecht. Op don­der­dag 27 sep­tem­ber spreekt Anna Yudi­na – schrijf­ster van het boek De Groe­ne Stad — om 12.00 uur op Podi­um 2. Anna Yudi­na behan­delt de rol van ont­wer­pers bij het inte­gre­ren van natuur en archi­tec­tuur. Ze gaat in op de vraag […]

Con­gres Hit­te­stress: Work­shop Uit­gangs­pun­ten voor groen in de stad

Uit­gangs­pun­ten voor groen in de stad van 13.45 tot 14.45 in zaal Rode Geus Hoe lei­den groe­ne voor­beeld­pro­jec­ten in de stad tot uit­gangs­pun­ten bij de (her)inrichting en de woning­bouw­op­ga­ve? Hel­pen nor­me­ring en regu­le­ring, of juist niet? Wat vraagt de ver­groe­ning van alle par­tij­en – en hun belan­gen – die een rol spe­len bij de inrich­ting […]

Klank­bord­groep Groe­ne Stad Char­ta-leden

Op woens­dag 4 april jl. kwam De Groe­ne Stad Char­ta klank­bord­groep voor het eerst bij­een. Deze groep van Char­ta-leden geeft het bestuur van Stich­ting De Groe­ne Stad advies over inhou­de­lij­ke vraag­stuk­ken en treedt op als klank­bord. De eer­ste ver­ga­de­ring stond niet alleen in het teken van ken­nis­ma­ken. Al snel gin­gen de aan­we­zi­gen onder lei­ding van […]

Bent u al charta­part­ner van de Groe­ne Stad?

Wat is De Groe­ne Stad Char­ta? Deze tijd stelt bij­zon­de­re eisen aan ver­ant­woor­de­lij­ke bestuur­ders en onder­ne­mers in ons land. De uit­da­ging is om bij een groei­en­de bevol­king de leef­baar­heid van onze ste­den op peil te hou­den en de lan­de­lij­ke gebie­den te ont­zien en vitaal te hou­den en om onze wel­vaart te besten­di­gen. De aan­zien­lij­ke groei […]

Foto impres­sie intro­duc­tie De Groe­ne Stad Char­ta

Dins­dag 28 novem­ber jongst­le­den heb­ben o.a. VNO-NCW, Top­sec­tor T&U en NLGreen­la­bel en een serie bedrij­ven de eer­ste De Groe­ne Stad Char­ta onder­te­kend! Hier­bij een foto impres­sie van deze fees­te­lij­ke bij­een­komst.