De Groe­ne Stad is ruim ver­te­gen­woor­digd op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te!

Wij zijn er trots op dat dit jaar Stich­ting De Groe­ne Stad goed is ver­te­gen­woor­digd op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te! Wij heb­ben een stand in onze ‘eigen hal´.  Op de beurs­vloer in Hal 2 van de Jaar­beurs is dit jaar name­lijk een apart gedeel­te inge­richt met als over­koe­pe­lend the­ma ‘De Groe­ne Stad’. De Groe­ne Stad is dui­de­lijk her­ken­baar met diver­se stands, een ken­nis­plein, een col­le­ge­zaal voor lezin­gen en de door­loop die net als vorig jaar als expo­si­tie­ruim­te voor duur­zaam gela­bel­de pro­duc­ten en mate­ri­a­len wordt inge­richt. Onze part­ner NL Green­la­bel heeft zich hier­voor heel erg inge­zet en trek­ken dit pro­ject als geen ander!  Lode­wijk Hoeks­tra van Nl Green­la­bel en De Groe­ne Stad Ambas­sa­deur zegt over deze hal: Je krijgt echt het gevoel dat je in een ‘groe­ne wereld’ stapt. Er zijn veel plan­ten en ande­re pro­duc­ten te vin­den die je in een duur­za­me leef­om­ge­ving kunt tegen­ko­men. “Het wordt een ech­te bele­ving, iets waar men­sen over napra­ten”, . Het idee is om de sfeer van een stads­park na te boot­sen en een dui­de­lijk ver­schil te maken door mid­del van groe­ne poor­ten tus­sen dit onder­schei­den­de gebied en de rest van de beurs.
Daar­naast ver­zor­gen we een aan­tal lezin­gen waar­on­der een van Anna Yudi­na over ver­ti­ca­le natuur­ver­dich­ting, daar­naast wordt er een Neder­lands prak­tijk­voor­beeld gepre­sen­teerd met de groe­ne torens Won­der­woods en neemt Aad van Leeu­wen van de Gemeen­te Rot­ter­dam ons mee naar Rot­ter­dam­se inno­va­tie­ve groen­pro­jec­ten. Hij gaat in op actu­e­le thema’s zoals ver­duur­za­ming, hit­te­stress, water­be­sten­dig­heid en het anti­ci­pe­ren op kli­maat­ver­an­de­ring.
Wij hopen u te mogen begroe­ten op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te! Inschrij­ven voor de Vak­beurs en de lezing kan gra­tis via https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/registreer