Cur­sus Ambas­sa­deur leef­ba­re stad start 14 novem­ber a.s.!

Ambas­sa­deur leef­ba­re stad

Samen bou­wen, inspi­re­ren, ver­bin­den en rea­li­se­ren

Van Hall Laren­stein en NL Green­la­bel heb­ben samen een cur­sus ont­wik­keld, Ambas­sa­deur Leef­ba­re Stad. Deze cur­sus neemt in 9 dagen de cur­sist mee in inte­graal den­ken. Zowel docen­ten van VHL als uit de prak­tijk delen hun ken­nis. Omdat de cur­sist aan een eigen busi­nes­sca­se werkt (die men voor­af bespreekt met de bege­lei­ders en als zoda­nig wordt geken­merkt als eind­ma­te­ri­aal) heeft de orga­ni­sa­tie waar de cur­sist werk­zaam is, ook pro­fijt van de opge­da­ne ken­nis. Immers wordt al het geleer­de direct in de prak­tijk gebracht.

De natuur de stad in bren­gen. Dat is gezond, goed tegen de over­last van hit­te en water en geeft leef­ruim­te voor mens en dier. Samen met zo veel moge­lijk gemeen­ten in Neder­land wil­len wij 1.000 ha nieu­we ste­de­lij­ke natuur ont­wik­ke­len. Zo zet­ten wij de soci­a­le en eco­no­mi­sche waar­de van groen op de agen­da. Samen maken we de stad leef­baar­der!
Bent u die inspi­re­ren­de, ver­bin­den­de, resul­taat­ge­rich­te pro­fes­si­o­nal die deel wil uit­ma­ken van een com­mu­ni­ty die 1000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur mee helpt ont­wik­ke­len?
Let op er zijn nog maar twee plaat­sen vrij!

Meer weten? Zie https://www.hvhl.nl/bedrijf/Training+en+Cursussen/cursussen-tenc/ambassadeur-leefbare-stad.html