Klank­bord­groep Groe­ne Stad Char­ta-leden

Op woens­dag 4 april jl. kwam De Groe­ne Stad Char­ta klank­bord­groep voor het eerst bij­een. Deze groep van Char­ta-leden geeft het bestuur van Stich­ting De Groe­ne Stad advies over inhou­de­lij­ke vraag­stuk­ken en treedt op als klank­bord. De eer­ste ver­ga­de­ring stond niet alleen in het teken van ken­nis­ma­ken. Al snel gin­gen de aan­we­zi­gen onder lei­ding van Leon Smet de diep­te in. Er werd een stand van zaken opge­maakt, belang­rij­ke sta­ke­hol­ders wer­den benoemd, thema’s voor Groe­ne Stad bij­een­kom­sten wer­den aan­ge­reikt en belang­rij­ke events genoemd. Op meer stra­te­gisch niveau werd stil­ge­staan bij de ‘bouw­op­ga­ve’ en de kan­sen die dat biedt. Gemeen­ten en woning­bouw­cor­po­ra­ties staan in de komen­de jaren voor de enor­me taak om aan­zien­lijk meer wonin­gen te rea­li­se­ren. Hoe kun­nen we ervoor zor­gen dat ‘groen’ van­af het begin – van­af het schets- en het ten­der­sta­di­um – in de plan­vor­ming wordt mee­ge­no­men?
De klank­bord­groep zal 3 – 4 maal per jaar bij elkaar komen en staat in prin­ci­pe open voor alle Groe­ne Stad Char­ta-leden.