Terug­blik Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te 2018

Met meer dan 6400 bezoe­kers en 450 expo­san­ten was de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te op 26 en 27 sep­tem­ber een groot suc­ces. De Groe­ne Stad was niet alleen ver­te­gen­woor­digd op het Ken­nis­plein De Groe­ne Stad, maar orga­ni­seer­de ook drie lezin­gen. Op één van de hoofd­po­dia sprak Anna Yudi­na, auteur van het boek De Groe­ne Stad waar­in futu­ris­ti­sche bouw­pro­jec­ten wor­den behan­deld. Aad van Leeu­wen van de Gemeen­te Rot­ter­dam pre­sen­teer­de een aan­tal inno­va­tie­ve groen­pro­jec­ten in ‘zijn’ Rot­ter­dam en de archi­tec­ten Mat­thi­as Kooi­j­man en Timo Cents pre­sen­teer­den het pro­ject ‘Won­der­woods’, twee gebou­wen waar­in archi­tec­tuur en groen op een unie­ke manier zijn ver­vloch­ten waar­door in hart­je Utrecht een ‘ver­ti­caal bos’ zal ver­rij­zen. Elders op onze web­si­te vindt u ver­sla­gen en de pre­sen­ta­ties van de lezin­gen.