Wat bete­kent het gebiedsla­bel van NL Green­la­bel?

Duur­za­me gebieds­ont­wik­ke­ling waar­bij kli­maat, natuur en mens samen­gaan, is niet meer weg te den­ken. De over­heid, gemeen­ten, woning­bouw­cor­po­ra­ties en archi­tec­ten heb­ben hoge ambi­ties voor het rea­li­se­ren van een toe­komst­be­sten­di­ge leef­om­ge­ving, maar in de prak­tijk blij­ken de ambi­ties moei­lij­ker om te zet­ten dan gedacht. Een hel­de­re inte­gra­le visie op het gebied van duur­zaam­heid en gemeen­schap­pe­lijk draag­vlak is dus nood­zaak.
De com­bi­na­tie natuur, land­schap en mens biedt kan­sen voor co-cre­a­tie en groei van onder­af. De waar­de van groen heeft een groot poten­ti­eel in zich en levert een gezon­de en groe­ne leef­om­ge­ving die beter ver­koopt.
Het NL Green­la­bel Gebiedsla­bel is een metho­diek om op een laag­drem­pe­li­ge wij­ze duur­zaam­heid te kun­nen beoor­de­len en inte­graal mee te nemen in de ontwerp‑, uit­voe­rings- en beheer­fa­se. Op basis van de duur­zaam­heids­cri­te­ria van het NL Green­la­bel Gebiedsla­bel kan een leven­de en duur­za­me leef­om­ge­ving wor­den gecre­ëerd waar­in de waar­de van het groen en de mens cen­traal staat.
Een select gezel­schap van gekwa­li­fi­ceer­de asses­so­ren (inge­ni­eurs) bij diver­se bureaus zorgt voor de exter­ne en onaf­han­ke­lij­ke toet­sing en advi­se­ring. Zij beoor­de­len, aan de hand van het reken­mo­del, op 7 indi­ca­to­ren en onder­lig­gen­de para­me­ters. De asses­so­ren kun­nen bogen op jaren­lan­ge duur­za­me gebieds­ont­wik­ke­ling erva­ring en zijn in staat om lees­ba­re rap­por­ten met haal­ba­re ver­be­ter­s­la­gen te maken. Hier­mee bent u in staat om samen met NL Green­la­bel uw pro­ject op een hoger niveau te krij­gen.
NL Green­la­bel wordt met raad en daad bij­ge­staan door leden van de Weten­schap­pe­lij­ke Raad van Advies. Pro­mi­nen­te weten­schap­pers met exper­ti­ses op het gebied van de bui­ten­ruim­te. Hun exper­ti­se wordt gebruikt om de metho­den actu­eel te hou­den met de nieuw­ste inzich­ten mid­dels een jaar­lijk­se eva­lu­a­tie. Het team van de Weten­schap­pe­lij­ke Raad van Advies bestaat uit de vol­gen­de leden: dr. Jolan­da Maas, Prof. dr. Ir. Andy van den Dob­bel­steen, Prof. dr. Ir. Michiel Haas, dr. Maar­ten Arent­sen, dr. Ir. Rob­bert Snep, dr. And­re van der Wurff, drs. Kim van der Leest, drs. ing. Bob Ursem
Onder­staan­de tabel laat zien op wel­ke indi­ca­to­ren wordt beoor­deeld. De resul­ta­ten wor­den ver­taald in een duur­zaam­heids­pas­poort. Op dat duur­zaam­heids­pas­poort wordt de mate van duur­zaam­heid weer­ge­ge­ven met sco­res die lopen van A tot en met G.

  1. Ont­werp, aan­leg en onder­houd
  2. Pro­duc­ten en mate­ri­a­len
  3. Ener­gie en kli­maat
  4. Bodem en water
  5. Bio­di­ver­si­teit
  6. Rela­tie mens en omge­ving
  7. Bor­ging