Op 14 december besluiten bestuurders tijdens de 7e Noordvleugelconferentie over de gewenste ontwikkelingen van de metropool in de regio Haarlem-Amsterdam-Almere. Men zet in op een internationaal concurrerend vestigingsklimaat, met aandacht voor groen. Samenwerkende natuur- en milieuorganisaties steunen deze koers, maar vragen meer ambitie en concrete investeringen om groen hand in hand te laten gaan met investeringen in woningen en infrastructuur. Zij presenteren ‘de Vlinderstrik’ met hierin een samenhangend netwerk van natuur, water en stad. Dit komt tegemoet aan de behoefte van veel inwoners van de steden in de Noordvleugel: gevarieerd groen en recreatiemogelijkheden en een gezond woon- en werkklimaat. In de plannen van de natuur- en milieuorganisaties wordt versnippering van de natuur en verrommeling en verstening van het landschap tegengegaan. (gezamenlijk persbericht van Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieu Flevoland, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Milieucentrum Amsterdam, Stichting Natuur en Milieu en Staatsbosbeheer).

De University of Manchester heeft in een studie berekend dat zo’n 10% toename van de hoeveelheid groene ruimte in stedelijke gebieden de stedelijke temperatuur met ongeveer 4°C kan doen verminderen. De wetenschappers zeggen dat een beperkte toename van parken en straatbomen de voorspelde temperatuurstijgingen in onze steden als gevolg van de opwarming van de aarde kunnen compenseren.

Met de 23 projecten in deze publicatie laat het ministerie van VROM zien hoe een beter leefmilieu in de steden gerealiseerd kan worden. Mensen willen immers veilig en gezond wonen. Kinderen willen op straat spelen en zelf naar school gaan. Dat betekent dat VROM samen met andere departementen, andere overheden, woningcorporaties, belangenorganisaties, bedrijven en burgers in veel steden aan de slag moet om het gewenste woonklimaat tot stand te brengen.

 

Er is alle reden tot zorg over het leefklimaat in een reeks vooroorlogse en vooral naoorlogse stadswijken. Juist de bewoners van deze wijken vinden het essentieel dat openluchtrecreatie vlakbij huis mogelijk is. Door groene functies en rode bestemmingen in projectenveloppes met elkaar te verbinden, kunnen in nieuwe ontwikkelingsprojecten ook hoogwaardige groengebieden worden gerealiseerd. Minstens even belangrijk is dat bestaande groengebieden in en om de stad worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt

Groen biedt kansen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid/luchtkwaliteit, wonen/integratie,economie/vestigingsklimaat, sociale cohesie/zorg, obesitas/sport/bewegen en jongeren.
Maar groen is onvoldoende aanwezig in de wijken en het groen om de stad is versnipperd en vanuit de stad slecht bereikbaar. Omdat groen bijdraagt aan krachtige steden met een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving, hebben de 31 grote steden, het rijk, de provincies en maatschappelijke partijen in februari 2006 afgesproken zich te gaan inspannen om groen hoger op de agenda te krijgen.
Het programma Groene Partners dat toen is opgericht geeft tot het eind 2007 een extra impuls aan groen in en om de stad (GIOS). Dit programma genereert extra politieke en bestuurlijke aandacht, richt een digitaal kennisnetwerk in, laat voorbeeldprojecten uitvoeren, organiseert leer/werkateliers en communities of practise. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarvoor een impulsbudget van circa 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze uitgave zet de doelstellingen van het programma op een rij en geeft een overzicht en korte beschrijving van de voorbeeldprojecten.

Het dak emancipeert, zo blijkt uit het themanummer van Stedebouw & Architectuur (nr 4). Oorspronkelijk had het dak alleen een beschermende functie, vooral bedoeld om snel het hemelwater af te voeren. Nieuw is het dak als tuin, waterbuffer, klimaatbeheerser of ruimtewinner. Veel steden, waaronder Chicago, Stuttgart, Bazel, Antwerpen en Gent, profileren zich met groene daken. In Nederland neemt Rotterdam het voortouw. In de studie Waterplan 2 wordt het dak ook als waterbuffer ingezet om de wateroverlast bij hoosbuien te beperken. Nieuwe gebouwen komen daar, vanwege de extra constructieve vereisten, alleen voor in aanmerking. Waterdaken hebben in de zomer ook een koelend effect. Een witte dakbedekking biedt ook al uitkomst.

In Noorwegen is einde jaren Negentig een begin gemaakt met onderzoeken die ten doel hadden te bepalen in hoeverre kamerplanten van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van mensen die hun werkdagen voor het grootste gedeelte tussen vier muren doorbrengen. Geconcludeerd wordt dat duidelijk is aangetoond dat kamerplanten een interessante mogelijkheid betekenen om het leefklimaat binnenshuis te verbeteren. De verwachting is zelfs gerechtvaardigd dat toepassing van kamerplanten een gunstige uitwerking heeft op de productiviteit, arbeidsvreugde en zelfs het ziekteverzuim.

Een veilig, vitaal, concurrerend en mooi Nederland. Dat moet deze kabinetsperiode de inzet zijn van een krachtig en specifiek beleid voor ruimtelijke ordening. Veranderingen in ons klimaat en de economische wereldorde zijn de majeure ontwikkelingen die nu eisen stellen aan de inrichting van Nederland bij het borgen van onze veiligheid, vitaliteit en concurrentiekracht. Daarom vraag ik als Adviseur Gebiedsontwikkeling, met leden van de voormalige Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, graag uw aandacht voor de grote ruimtelijke opgaven waar ons land voor staat. aldus Riet Bakker in haar inleiding in deze brief.