Groen is kans­rij­ke con­cur­ren­tie­fac­tor voor Noord­vleu­gel

 

Op 14 decem­ber beslui­ten bestuur­ders tij­dens de 7e Noord­vleu­gel­con­fe­ren­tie over de gewens­te ont­wik­ke­lin­gen van de metro­pool in de regio Haar­lem-Amster­dam-Alme­re. Men zet in op een inter­na­ti­o­naal con­cur­re­rend ves­ti­gings­kli­maat, met aan­dacht voor groen. Samen­wer­ken­de natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties steu­nen deze koers, maar vra­gen meer ambi­tie en con­cre­te inves­te­rin­gen om groen hand in hand te laten gaan met inves­te­rin­gen in wonin­gen en infra­struc­tuur. Zij pre­sen­te­ren ‘de Vlin­der­strik’ met hier­in een samen­han­gend net­werk van natuur, water en stad. Dit komt tege­moet aan de behoef­te van veel inwo­ners van de ste­den in de Noord­vleu­gel: geva­ri­eerd groen en recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den en een gezond woon- en werk­kli­maat. In de plan­nen van de natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties wordt ver­snip­pe­ring van de natuur en ver­rom­me­ling en ver­ste­ning van het land­schap tegen­ge­gaan. (geza­men­lijk pers­be­richt van Mili­eu­fe­de­ra­tie Noord-Hol­land, Natuur en Mili­eu Fle­vo­land, Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Utrecht, Natuur­mo­nu­men­ten, Mili­eu­cen­trum Amster­dam, Stich­ting Natuur en Mili­eu en Staats­bos­be­heer).