Groen wonen in de stad

 

Er is alle reden tot zorg over het leef­kli­maat in een reeks voor­oor­log­se en voor­al naoor­log­se stads­wij­ken. Juist de bewo­ners van deze wij­ken vin­den het essen­ti­eel dat open­lucht­re­cre­a­tie vlak­bij huis moge­lijk is. Door groe­ne func­ties en rode bestem­min­gen in pro­jec­t­en­ve­lop­pes met elkaar te ver­bin­den, kun­nen in nieu­we ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten ook hoog­waar­di­ge groen­ge­bie­den wor­den gere­a­li­seerd. Min­stens even belang­rijk is dat bestaan­de groen­ge­bie­den in en om de stad wor­den gehand­haafd en waar moge­lijk ver­sterkt