Open brief Riek Bak­ker aan for­ma­teur Wij­fels

Een vei­lig, vitaal, con­cur­re­rend en mooi Neder­land. Dat moet deze kabi­nets­pe­ri­o­de de inzet zijn van een krach­tig en spe­ci­fiek beleid voor ruim­te­lij­ke orde­ning. Ver­an­de­rin­gen in ons kli­maat en de eco­no­mi­sche wereld­or­de zijn de majeu­re ont­wik­ke­lin­gen die nu eisen stel­len aan de inrich­ting van Neder­land bij het bor­gen van onze vei­lig­heid, vita­li­teit en con­cur­ren­tie­kracht. Daar­om vraag ik als Advi­seur Gebieds­ont­wik­ke­ling, met leden van de voor­ma­li­ge Advies­com­mis­sie Gebieds­ont­wik­ke­ling, graag uw aan­dacht voor de gro­te ruim­te­lij­ke opga­ven waar ons land voor staat. aldus Riet Bak­ker in haar inlei­ding in deze brief.