Zo kan het ook !

Met de 23 pro­jec­ten in deze publi­ca­tie laat het minis­te­rie van VROM zien hoe een beter leef­mi­li­eu in de ste­den gere­a­li­seerd kan wor­den. Men­sen wil­len immers vei­lig en gezond wonen. Kin­de­ren wil­len op straat spe­len en zelf naar school gaan. Dat bete­kent dat VROM samen met ande­re depar­te­men­ten, ande­re over­he­den, woning­cor­po­ra­ties, belan­gen­or­ga­ni­sa­ties, bedrij­ven en bur­gers in veel ste­den aan de slag moet om het gewens­te woon­kli­maat tot stand te bren­gen.