Blauw en groen op het dak

Het dak eman­ci­peert, zo blijkt uit het the­ma­num­mer van Ste­de­bouw & Archi­tec­tuur (nr 4). Oor­spron­ke­lijk had het dak alleen een bescher­men­de func­tie, voor­al bedoeld om snel het hemel­wa­ter af te voe­ren. Nieuw is het dak als tuin, water­buf­fer, kli­maat­be­heer­ser of ruim­te­win­ner. Veel ste­den, waar­on­der Chi­ca­go, Stuttg­art, Bazel, Ant­wer­pen en Gent, pro­fi­le­ren zich met groe­ne daken. In Neder­land neemt Rot­ter­dam het voor­touw. In de stu­die Water­plan 2 wordt het dak ook als water­buf­fer inge­zet om de water­over­last bij hoos­bui­en te beper­ken. Nieu­we gebou­wen komen daar, van­we­ge de extra con­struc­tie­ve ver­eis­ten, alleen voor in aan­mer­king. Water­da­ken heb­ben in de zomer ook een koe­lend effect. Een wit­te dak­be­dek­king biedt ook al uit­komst.