Groe­ne Part­ners

Groen biedt kan­sen bij het oplos­sen van maat­schap­pe­lij­ke opga­ven op het gebied van gezondheid/luchtkwaliteit, wonen/integratie,economie/vestigingsklimaat, soci­a­le cohesie/zorg, obesitas/sport/bewegen en jon­ge­ren.
Maar groen is onvol­doen­de aan­we­zig in de wij­ken en het groen om de stad is ver­snip­perd en van­uit de stad slecht bereik­baar. Omdat groen bij­draagt aan krach­ti­ge ste­den met een aan­trek­ke­lij­ke woon‑, werk- en leef­om­ge­ving, heb­ben de 31 gro­te ste­den, het rijk, de pro­vin­cies en maat­schap­pe­lij­ke par­tij­en in febru­a­ri 2006 afge­spro­ken zich te gaan inspan­nen om groen hoger op de agen­da te krij­gen.
Het pro­gram­ma Groe­ne Part­ners dat toen is opge­richt geeft tot het eind 2007 een extra impuls aan groen in en om de stad (GIOS). Dit pro­gram­ma gene­reert extra poli­tie­ke en bestuur­lij­ke aan­dacht, richt een digi­taal ken­nis­net­werk in, laat voor­beeld­pro­jec­ten uit­voe­ren, orga­ni­seert leer/werkateliers en com­mu­ni­ties of prac­ti­se. De minis­ter van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit heeft daar­voor een impuls­bud­get van cir­ca 4 mil­joen euro beschik­baar gesteld. Deze uit­ga­ve zet de doel­stel­lin­gen van het pro­gram­ma op een rij en geeft een over­zicht en kor­te beschrij­ving van de voor­beeld­pro­jec­ten.