Man­de­la­b­rug wordt groot­ste groe­ne per­go­la ter wereld

De Man­de­la­b­rug gaat de groot­ste groe­ne per­go­la van de wereld wor­den. Aan de bui­ten­kant komt een per­gol­a­con­struc­tie met groe­ne plan­ten. Dit zal een ech­te afspie­ge­ling wor­den van wat Zoe­ter­meer is, stad tus­sen de par­ken. Dit plan is door de Zoe­ter­meer­se inge­ni­eur Ash­ley Bal­lan­ti­ne als bur­ger­ini­ti­a­tief inge­diend bij de gemeen­te­raad. Hij rea­geert hier­mee op de wens […]

Zoe­ter­meer sti­mu­leert bewo­ners hun tui­nen en bal­kons te ver­groe­nen

Meer natuur­lij­ke, dus mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen en bal­kons. Dat moe­digt de gemeen­te Zoe­ter­meer aan. Door mid­del van de prijs­vraag  “Hoe natuur- en mili­eu­vrien­de­lijk is uw tuin?” wil de gemeen­te aan­dacht vra­gen voor de inrich­ting van tui­nen en bal­kons in de stad. Min­der tegels en veel meer groen. In plaats van gras, strui­ken en bomen wor­den er […]

Natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter in Zoe­ter­meer wint lan­de­lij­ke ont­werp­prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken

De twee­de edi­tie van de lan­de­lij­ke ont­werp­prijs­vraag voor Duur­za­me Groe­ne Speel­plek­ken is gewon­nen door natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter uit de nieu­we wijk Oos­ter­heem in Zoe­ter­meer. De belo­ning was een che­que van € 10.000. Een eer­vol­le ver­mel­ding was er voor de Mon­tes­so­ri­school De Wild­zang uit Lely­stad, voor het speel-en buurt­plein in de wijk De Kamp. Zij ont­vin­gen […]

Onder­houd geeft Wes­ter­park Zoe­ter­meer nieu­we impuls

De gemeen­te Zoe­ter­meer heeft in de afge­lo­pen weken fors bomen gekapt in het Wes­ter­park en daar ook strui­ken en ande­re plan­ten weg­ge­haald. Dit was nodig voor het onder­houd van het park. Een deel van de bomen is gekapt voor de aan­leg van de fiets­brug tus­sen het Wes­ter­park en het aan te leg­gen recre­a­tie­ge­bied Nieu­we Drie­mans­pol­der. […]

Zoe­ter­meer start reno­va­tie Bin­nen­park

De gemeen­te Zoe­ter­meer start begin vol­gend jaar met de gro­te reno­va­tie van het groen, de paden en de water­huis­hou­ding van het Bin­nen­park in de wijk Buy­ten­wegh de Ley­ens. Het park wordt ruim­te­lij­ker met meer door­kij­ken, lig­wei­tjes en gras­vel­den en krijgt een bete­re water­huis­hou­ding. De gemeen­te ver­wacht het ver­nieuw­de park in het der­de kwar­taal van 2011 […]

Oekraïense film­ploeg maakt opna­mes van groen­toe­pas­sin­gen in Den Haag en Zoe­ter­meer

Een film­ploeg uit de Oekraïne bezocht vori­ge week Den Haag en Zoe­ter­meer om voor­beel­den te fil­men van hoe bomen en plan­ten in de ste­de­lij­ke omge­ving wor­den toe­ge­past. Het pro­gram­ma van deze dag (samen­ge­steld door Plant Publi­ci­ty Hol­land) zag er als volgt uit: Wet­hou­der Bal­dew­singh van de gemeen­te Den Haag sprak over het belang van het […]

Groen maakt onlos­ma­ke­lijk deel uit van Zoe­ter­meer

Hal­ver­we­ge de jaren ’60 van de vori­ge eeuw werd Zoe­ter­meer groei­kern en groei­de in 50 jaar tijd uit van een dorp van 9.000 naar een stad van 120.000 inwo­ners.  De dvd ‘Zoetermeer, een stad vol leven, bio­di­ver­si­teit van een groei­ker­n’ laat zien dat het groen onlos­ma­ke­lijk deel uit­maakt van deze nieu­we stad. Dat levert een […]

D66 Zoe­ter­meer gaat voor een groe­ne stad

In het con­cept­ver­kie­zings­pro­gram­ma  2010 – 2014 van D66 Zoe­ter­meer staat dat de par­tij er heel nadruk­ke­lijk voor kiest om Zoe­ter­meer een groe­ne, duur­za­me stad te laten blij­ven. Zo staat er in het voor­lo­pi­ge pro­gram­ma het vol­gen­de geschre­ven: De par­tij zorgt in de toe­komst voor vol­doen­de groen, zodat kin­de­ren vei­lig kun­nen spe­len Het uit­gangs­punt van de […]