Berichten

Groen is gezond. Groen maakt gelukkig. Groen levert geld op. We weten het allemaal, maar… wetenschappelijk onderzoek blijft nodig om iedereen te overtuigen van het belang van groen. Twee grote spelers uit de groene sector besloten de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijk een voorstel voor een onderzoeksprogramma in te dienen bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. In december 2014 kwam er goed nieuws: De Groene Agenda, het onderzoeksprogramma dat werd ingediend door de stichting iVerde en FloraHolland, kreeg – hoe toepasselijk – groen licht en financiële steun voor het programma. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en zijn de eerste vier onderzoekthema’s van start gegaan. Tijd voor een gesprek met de vertegenwoordigers van de twee organisaties áchter de Groene Agenda: Leon Smet van iVerde en Albert Haasnoot die FloraHolland vertegenwoordigt.

Wat gaat er de komende jaren precies gebeuren?
Smet: ‘We zijn gestart met vier projecten: ‘Van Groen naar Gezond’, ‘Ecosysteemdiensten van Boomkwekerijproducten’, ‘Groen voor Grijs’ en ‘Groene Gezonde ziekenhuizen’. Elk van deze projecten is een publiek-private samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. De focus ligt op groen in en om de bebouwde omgeving met als belangrijk aandachtspunt de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden. Het doel van het onderzoek is om helder te krijgen welk groen op welke manier functioneel is op welke locatie. Haasnoot: ‘Wij krijgen zo goed op het netvlies waar de marktkansen liggen. Het is vervolgens aan de sector om deze kansen te pakken en op die manier nieuwe verdienmodellen te creëren. Onze boodschap: ‘Investeer in groen!’ krijgt door dit onderzoeksprogramma een nog steviger fundament’.
Samenwerking met natuurlijke partners
Waar moeten we precies aan denken bij een project als Groene Gezonde Ziekenhuizen? Smet legt uit: ‘Groene Gezonde Ziekenhuizen is het eerste project dat van start is gegaan (link naar persbericht) en bestaat zelf ook weer uit een aantal deelprojecten. Daarbinnen werken we samen met partners om specifieke groene interventies te onderzoeken. Onze partners in dit project zijn o.a. het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum en Blaricum, het bureau Natuur voor mensen, IVN en de Vrije Universiteit.’
Wat staat er nog meer op stapel?
Smet: ‘We zijn gestart met vier onderzoeksterreinen, maar in de toekomst worden er meer projecten benoemd en toegevoegd aan de Groene Agenda. We hebben vier nieuwe voorstellen ingediend, onder andere voor een project met als werktitel ‘De Groene Health Check’. We verwachten veel van deze tool, die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. Genoemde professionals krijgen met de GHC beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad. Kijk, dan heb je een tool waar een bestuurder echt iets mee kan.’ Haasnoot vult aan: ‘Daarnaast focussen we binnen de Groene Agenda op het binnengroen. Planten zijn erg belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Zo ligt er ook een voorstel op tafel waarin we op scholen en kantoren met groen aan de slag willen. Dat is echt een gebied waar nog een hoop kennis te halen valt.’
De groene sleutel
Steeds meer mensen willen in de stad wonen en het ziet er naar uit dat deze trend van verstedelijking zich alleen maar blijft doorzetten in de komende jaren. Bestuurders worstelen met vragen zoals: ‘hoe houd ik mijn stad leefbaar?’ en ‘hoe ga ik vervuiling tegen?’. Meer en doordachte toepassing van groen biedt dé sleutel tot de oplossing van veel van de huidige milieuproblematiek in steden. Haasnoot: ‘Wij hebben als groene sector een belangrijke verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Het is aan ons om de boodschap dat groen meer is dan decoratie, te blijven verkondigen. In de stichting iVerde hebben wij als FloraHolland een natuurlijke partner gevonden om deze handschoen op te pakken. We zijn maar een klein land, maar als we de handen ineen slaan kunnen we een hoop bereiken!’
Op de hoogte blijven van De Groene Agenda? Op De Groene Stad wordt regelmatig verslag gedaan van de uitkomsten van de verschillende onderzoeken.

Hoewel we uit allerlei onderzoek tientallen, zo niet honderden aanwijzingen kunnen putten dat een groene omgeving prettig en gezond is voor een mens, bestond er nog steeds behoefte aan een overkoepelend, geïntegreerd onderzoek, dat al deze deel research als het ware op een rij zet. Dr Magdelena van den Berg, van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, promoveerde onlangs op een meta-onderzoek, waarvoor zij veertig studies naar het verband tussen gezondheid van bewoners en groen in de omgeving naast elkaar legde. Haar stelling: misschien zeggen al die studies niet veel, zo los van elkaar, maar samen geven zij duidelijk aan dat er een positief verband bestaat: groen helpt.
Dr Van den Berg vond 19 studies die wijzen op een samenhang tussen meer groen en tot minder nervositeit en somberheid bij de bewoners van een wijk. In het algemeen stelt zij vast dat vooral mensen in de lagere sociale klassen profijt hebben van groen in hun woonomgeving, omdat zij minder mogelijkheden hebben voor gezonde ontspanning zoals sport en recreatie in de natuur.

Ouderenzorgorganisatie AxionContinu spant zich in om een groene woonomgeving te realiseren voor haar bewoners. De aanleg van de beweegtuin is daar een voorbeeld van. Bij de aanbesteding van het project bij zorgcentrum De Wartburg was een Groenkeurcertificaat een van de gunningscriteria.
De tuin bij zorgcentrum De Wartburg, onderdeel van AxionContinu,  in Utrecht is geen standaard groenproject. “Waterberging en afwatering vergden hoogwaardige civieltechnische oplossingen. En het gebruik van de tuin door ouderen vraagt speciale aanpassingen’’, vertelt Victor Dijkshoorn van het Groenkeur gecertificeerde LooHorst Landscaping dat de tuin aanlegde. “We denken graag mee. Vaak zijn er alternatieven mogelijk die het ontwerp kwalitatief verbeteren, maar de kosten niet verhogen.’’
Lees hier het volledige artikel in pdf of digitale magazine »
 

Inwoners van Zaltbommel worden door woningbouwcoöperatie Woonlinie uitgedaagd om hun woonomgeving te vergroenen. Deze actie vindt plaats onder de noemer de Groene Handdruk. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met de Brabantse gemeenten.

Ideeën waarin bewoners, jong én oud, samenwerken en de handen uit de mouwen steken om de woonomgeving te verbeteren en de duurzaamheid in de wijk voor meerdere jaren te vergroten worden beloond.

Aanmoedigingsprijs
Het is een aanmoedigingsprijs van maximaal € 350 voor groene, duurzame initiatieven van bewoners. Een jury van Woonlinie beslist of het idee wordt beloond met maximaal € 350.

Voorbeeldprojecten
Voorbeeldprojecten uit andere gemeenten zijn de aanleg van een groene speelplek op het schoolplein, het ophangen van vogelhuisjes in de wijk, een stadsmoestuin en een vleermuizenkast en zwaluwentil in een nieuwbouwwijk.

Prijsuitreiking
De winnaars van de Groene Handdruk worden eind juni bekendgemaakt. Huurders van Woonlinie in de gemeente Zaltbommel mogen meedoen aan deze prijsvraag, ook al betreft het een Brabants initiatief.

Meer informatie en de voorwaarden lees je hier »

Bron:
Woonlinie——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De meeste Nederlanders zijn tevreden over het groen in hun directe woonomgeving en in een straal van 15 kilometer daaromheen. Dat geldt iets minder voor mensen in de grote steden dan voor mensen daarbuiten. De tevredenheid is het laagst in de 40 aandachtswijken.

Dat blijkt uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009 die Alterra in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving maakte.

De Belevingswaardenmonitor is bedoeld om veranderingen in tevredenheid te kunnen meten en te kunnen vaststellen of de beleidsdoelstellingen voor de aantrekkelijkheid van het landschap en tevredenheid over het groen in en om de stad worden gehaald.

Volgens Tineke de Boer en Mirjam de Groot is de tevredenheid over het groen in de eigen leefomgeving in vergelijking met de eerste meting uit 2006 wat minder geworden. Het landschap krijgt van de respondenten wel een iets hoger cijfer dan drie jaar geleden. Zij tekenen daarbij aan dat de vraagstelling over het landschap wel enigszins anders was dan tijdens de eerste meting en dat zou het verschil kunnen verklaren.

Tevreden over hoeveelheid groen
Samenvattend blijkt uit de monitor dat bewoners vooral tevreden zijn over de hoeveelheid groen en bereikbaarheid ervan. Ze zijn wat minder tevreden over het natuurlijke karakter van het groen. Bijna een derde van de ondervraagden gaat minstens een keer per maand naar een natuurgebied. Agrarische gebieden, parken en recreatieparken worden veel minder vaak bezocht. Een derde van de bevolking komt hier nooit.

De onderzoekers denken dat het goed is om in de komende metingen ook te onderzoeken in hoeverre fysieke veranderingen in de buurt of in natuurgebieden reden kan zijn voor veranderingen in de tevredenheid van mensen over het groen.

Downloaden Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009. Eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad »

Bron:
Alterra

Gemeente Nijmegen informeert haar bewoners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over klimaatverandering en duurzaamheid. Klimaatverandering of niet, er vallen steeds meer heftige regenbuien en de zomers zijn soms tropisch warm. Vooral in de stad is dat goed te merken. Riolen lopen over, straten staan blank en bij zomerse hitte is de temperatuur in de stad al gauw negen graden hoger dan in het buitengebied.

De Nijmeegse bewoner wordt door de gemeente geprikkeld hier iets aan te doen en zijn steentje aan bij te dragen.

Groene daken
Huizen kunnen letterlijk groener gemaakt worden door (platte) dak te voorzien van een groene daken of een daktuin. Dit is tevens een mooie manier om regenwater vertraagt af te voeren. In de zomer zorgt een groendak ook voor verkoeling, het bevordert de biodiversiteit en het is natuurlijk van bovenaf gezien een verfraaiing van uw leefomgeving.

Een groendak bestaat uit verschillende lagen. Die zijn nodig om het dak te beschermen tegen lekkages. Een goed aangelegd groendak gaat tientallen jaren langer mee dan een traditioneel dak. In het boekje ‘Groene daken, goede zaken’ is van alles over groendaken in Nijmegen te vinden en hoe deze aan te leggen.

Regenwater afkoppelen
Het regenwater dat nu op het dak valt gaat waarschijnlijk, zoals bij de meeste huizen, via de regenpijp naar het vuilwaterriool. Een goede manier om het riool te ontlasten is het regenwater niet langer op deze manier af te voeren. Dit noemen we afkoppelen.

Afkoppelen kan op verschillende manieren. Het regenwater kan opvangen worden in de eigen tuin. Dat kan bovengronds door bijvoorbeeld een vijver of een verlaging in het gras te maken. Het kan ook ondergronds door een waterdoorlatend systeem aan te leggen. De voordelen van afkoppelen zijn duidelijk: het riool wordt ontlast, het grondwater wordt aangevuld en de tuin krijgt meer water.
Een tuin met planten biedt daarnaast de voorkeur boven een verharde tuin. In een tuin met planten kan het regenwater door het grondwater worden opgenomen in plaats van dat het wordt afgevoerd naar het riool.

Subsidie
Inwoners van Nijmegen krijgen subsidie voor het afkoppelen van regenwater en voor de aanleg van een groendak. Informeer bij het waterloket van de gemeente: het Waterservicepunt. Kijk op waterbewust.nl, mail naar servicepunt@waterbewust.nl of bel (024) 379 18 01 en maak een afspraak voor gratis advies aan huis.

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

 

 

 

Guerrilla gardeners en Groenlinks hebben afgelopen weekend in Rotterdam, Deventer en Leiden straten vergroend waar het officeel niet mag. GroenLinks had het afgelopen weekend uitgeroepen tot ‘Guerilla Gardeningweekend’.

GroenLinkser Robert Jansen: “Met deze ludieke actie wil GroenLinks graag bijdragen aan het mooier maken en nuttiger gebruiken van de directe woonomgeving.”

Zo werden  zaterdagavond in de Rotterdamse wijk Charlois onaangekondigd planten en bloemen op stenige plekken in de stad geplaatst. Ook in Leiden werden tuintjes aangelegd in de boombakken van de Breestraat. En langs de Singel in Deventer werd een braakliggend stuk grond gevuld bloeiende planten, sla en tuinkruiden.

‘Dit land kan zoveel groener’
De actie is onderdeel van de campagne ‘Dit land kan zoveel groener’. GroenLinks werkt samen met de Guerrilla Gardeners, bewoners die zelf de schop ter hand nemen om bloemen en struiken te planten in hun eigen straat of buurt.

‘Bewoners zijn enthousiast’
Jasper van der Kuijk van GroenLinks Rotterdam zei op RTV Rijnmond daarover het volgende: “Overal in het land waar wij in actie komen zijn bewoners enthousiast. Ze bieden vaak aan om mee te helpen en ze zorgen ervoor dat het verse groen niet verpietert in de weken na de aanplant. Dat is belangrijk.”

Plantactie in kaal park
Ook in Poelgeest, een wijk van Oegstgeest, heeft onlangs een Guerilla Gardening actie plaatsgevonden. “De buurtbewoners hebben namelijk met veel moeite uiteindelijk een wijkpark gekregen dat vorig jaar gedoopt is als het Vroege Vogels Park. Het ziet er echter heel kaal uit en nodigt de bewoners niet uit om er gebruik van te maken. We zijn begonnen om eerst met een kleine groep een plantactie uit te voeren. Vervolgens hebben we via de buurtmail ook de andere wijkbewoners geïnformeerd. Gevolg is dat meerdere wijkbewoners zich hebben aangesloten en meedoen. Er is zelfs een nieuwe mailinglist opgezet ten behoeve van  het onderhoud en om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen”, aldus een van de initiatiefnemers Frank ter Beek.

Wat is Guerrilla Gardening?
“Guerrilla Gardening is het aanleggen van een tuin op een plek waar het officieel niet mag. Bijvoorbeeld een stuk land dat al lang braak ligt en waar maar geen nieuwbouw op komt, of een boomsingel of bloembak die leeg is”, staat op de site van Guerrilla Gardeners te lezen. Het fenomeen Guerrilla Gardening bestaat al zo’n 30 twintig jaar.

Bronnen:

RTV Rijnmond

Op verzoek van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de stichting Groenforum Nederland een advies uitgebracht inzake de groene component in de woonvisies van grotere gemeenten. Groenforum constateert dat er in deze woonvisies nauwelijks aandacht is voor het belang van een groene woonomgeving. En dat terwijl uit internationaal onderzoek blijkt dat openbaar en privaat groen in de bebouwde omgeving een positief effect heeft op het gedrag en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van bewoners. Deze geven al vele jaren in onderzoek aan een goede groenvoorziening in hun woonwijk essentieel te achten voor hun woongenot. Daar wordt, naar hun mening, niet of veel te weinig naar geluisterd. Woongroen draagt bij aan een stabielere wijk, waar de bewoners ook langer blijven wonen.

Volledige informatie:
Download hier het advies van de Stichting Groenforum

Ook interessant:
Prachtwijken, woonvisies, recht op groen, duurzame leefomgeving

Bron:
Groenforum Nederland