De Groe­ne Agen­da: weten­schap­pe­lijk onder­zoek voor een gezon­de toe­komst

Groen is gezond. Groen maakt geluk­kig. Groen levert geld op. We weten het alle­maal, maar… weten­schap­pe­lijk onder­zoek blijft nodig om ieder­een te over­tui­gen van het belang van groen. Twee gro­te spe­lers uit de groe­ne sec­tor beslo­ten de kop­pen bij elkaar te ste­ken en geza­men­lijk een voor­stel voor een onder­zoeks­pro­gram­ma in te die­nen bij de Top­sec­tor […]

Meta-stu­die wijst uit: groen helpt echt!

Hoe­wel we uit aller­lei onder­zoek tien­tal­len, zo niet hon­der­den aan­wij­zin­gen kun­nen put­ten dat een groe­ne omge­ving pret­tig en gezond is voor een mens, bestond er nog steeds behoef­te aan een over­koe­pe­lend, geïn­te­greerd onder­zoek, dat al deze deel research als het ware op een rij zet. Dr Mag­de­le­na van den Berg, van het VU Medisch Cen­trum […]

Oude­ren­zor­gor­ga­ni­sa­tie hecht waar­de aan een groe­ne woon­om­ge­ving

Oude­ren­zor­gor­ga­ni­sa­tie Axi­on­Con­ti­nu spant zich in om een groe­ne woon­om­ge­ving te rea­li­se­ren voor haar bewo­ners. De aan­leg van de beweeg­tuin is daar een voor­beeld van. Bij de aan­be­ste­ding van het pro­ject bij zorg­cen­trum De Wart­burg was een Groen­keur­cer­ti­fi­caat een van de gun­nings­cri­te­ria. De tuin bij zorg­cen­trum De Wart­burg, onder­deel van Axi­on­Con­ti­nu,  in Utrecht is geen stan­daard groen­pro­ject. […]

Woningbouwcoöperatie Zalt­bom­mel: “Maak uw woon­om­ge­ving groen!”

Inwo­ners van Zalt­bom­mel wor­den door woningbouwcoöperatie Woon­li­nie uit­ge­daagd om hun woon­om­ge­ving te ver­groe­nen. Deze actie vindt plaats onder de noe­mer de Groe­ne Hand­druk. Een ini­ti­a­tief van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant, in samen­wer­king met de Bra­bant­se gemeen­ten. Ideeën waar­in bewo­ners, jong én oud, samen­wer­ken en de han­den uit de mou­wen ste­ken om de woon­om­ge­ving te ver­be­te­ren en […]

Neder­lan­ders tevre­den over groen in woon­om­ge­ving

De mees­te Neder­lan­ders zijn tevre­den over het groen in hun direc­te woon­om­ge­ving en in een straal van 15 kilo­me­ter daar­om­heen. Dat geldt iets min­der voor men­sen in de gro­te ste­den dan voor men­sen daar­bui­ten. De tevre­den­heid is het laagst in de 40 aan­dachts­wij­ken. Dat blijkt uit de Bele­vings­waar­den­mo­ni­tor Nota Ruim­te 2009 die Alter­ra in opdracht […]

Nij­me­gen prik­kelt bewo­ners om hun woon­om­ge­ving groen te maken

Gemeen­te Nij­me­gen infor­meert haar bewo­ners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over kli­maat­ver­an­de­ring en duur­zaam­heid. Kli­maat­ver­an­de­ring of niet, er val­len steeds meer hef­ti­ge regen­bui­en en de zomers zijn soms tro­pisch warm. Voor­al in de stad is dat goed te mer­ken. Rio­len lopen over, stra­ten staan blank en bij zomer­se […]

Guer­ril­la Gar­de­ners ver­groe­nen woon­om­ge­ving in diver­se ste­den

Guer­ril­la gar­de­ners en Groen­links heb­ben afge­lo­pen week­end in Rot­ter­dam, Deven­ter en Lei­den stra­ten ver­groend waar het offi­ceel niet mag. Groen­Links had het afge­lo­pen week­end uit­ge­roe­pen tot ‘Guerilla Gar­de­ning­week­end’. Groen­Link­ser Robert Jan­sen: “Met deze ludie­ke actie wil Groen­Links graag bij­dra­gen aan het mooi­er maken en nut­ti­ger gebrui­ken van de direc­te woon­om­ge­ving.” Zo wer­den  zater­dag­avond in de […]

Meer groen in de woon­om­ge­ving helpt woon­wij­ken duur­za­mer te maken

Op ver­zoek van minis­ter Voge­laar voor Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie heeft de stich­ting Groen­fo­rum Neder­land een advies uit­ge­bracht inza­ke de groe­ne com­po­nent in de woon­vi­sies van gro­te­re gemeen­ten. Groen­fo­rum con­sta­teert dat er in deze woon­vi­sies nau­we­lijks aan­dacht is voor het belang van een groe­ne woon­om­ge­ving. En dat ter­wijl uit inter­na­ti­o­naal onder­zoek blijkt dat open­baar en […]