Meer groen in de woon­om­ge­ving helpt woon­wij­ken duur­za­mer te maken

Op ver­zoek van minis­ter Voge­laar voor Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie heeft de stich­ting Groen­fo­rum Neder­land een advies uit­ge­bracht inza­ke de groe­ne com­po­nent in de woon­vi­sies van gro­te­re gemeen­ten. Groen­fo­rum con­sta­teert dat er in deze woon­vi­sies nau­we­lijks aan­dacht is voor het belang van een groe­ne woon­om­ge­ving. En dat ter­wijl uit inter­na­ti­o­naal onder­zoek blijkt dat open­baar en pri­vaat groen in de bebouw­de omge­ving een posi­tief effect heeft op het gedrag en de gees­te­lij­ke en licha­me­lij­ke gezond­heid van bewo­ners. Deze geven al vele jaren in onder­zoek aan een goe­de groen­voor­zie­ning in hun woon­wijk essen­ti­eel te ach­ten voor hun woon­ge­not. Daar wordt, naar hun mening, niet of veel te wei­nig naar geluis­terd. Woon­groen draagt bij aan een sta­bie­le­re wijk, waar de bewo­ners ook lan­ger blij­ven wonen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het advies van de Stich­ting Groen­fo­rum

Ook inte­res­sant:
Pracht­wij­ken, woon­vi­sies, recht op groen, duur­za­me leef­om­ge­ving

Bron:
Groen­fo­rum Neder­land