Neder­lan­ders tevre­den over groen in woon­om­ge­ving

De mees­te Neder­lan­ders zijn tevre­den over het groen in hun direc­te woon­om­ge­ving en in een straal van 15 kilo­me­ter daar­om­heen. Dat geldt iets min­der voor men­sen in de gro­te ste­den dan voor men­sen daar­bui­ten. De tevre­den­heid is het laagst in de 40 aan­dachts­wij­ken.

Dat blijkt uit de Bele­vings­waar­den­mo­ni­tor Nota Ruim­te 2009 die Alter­ra in opdracht van het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving maak­te.

De Bele­vings­waar­den­mo­ni­tor is bedoeld om ver­an­de­rin­gen in tevre­den­heid te kun­nen meten en te kun­nen vast­stel­len of de beleids­doel­stel­lin­gen voor de aan­trek­ke­lijk­heid van het land­schap en tevre­den­heid over het groen in en om de stad wor­den gehaald.

Vol­gens Tin­e­ke de Boer en Mir­jam de Groot is de tevre­den­heid over het groen in de eigen leef­om­ge­ving in ver­ge­lij­king met de eer­ste meting uit 2006 wat min­der gewor­den. Het land­schap krijgt van de res­pon­den­ten wel een iets hoger cij­fer dan drie jaar gele­den. Zij teke­nen daar­bij aan dat de vraag­stel­ling over het land­schap wel enigs­zins anders was dan tij­dens de eer­ste meting en dat zou het ver­schil kun­nen ver­kla­ren.

Tevre­den over hoe­veel­heid groen
Samen­vat­tend blijkt uit de moni­tor dat bewo­ners voor­al tevre­den zijn over de hoe­veel­heid groen en bereik­baar­heid ervan. Ze zijn wat min­der tevre­den over het natuur­lij­ke karak­ter van het groen. Bij­na een der­de van de onder­vraag­den gaat min­stens een keer per maand naar een natuur­ge­bied. Agra­ri­sche gebie­den, par­ken en recre­a­tie­par­ken wor­den veel min­der vaak bezocht. Een der­de van de bevol­king komt hier nooit.

De onder­zoe­kers den­ken dat het goed is om in de komen­de metin­gen ook te onder­zoe­ken in hoe­ver­re fysie­ke ver­an­de­rin­gen in de buurt of in natuur­ge­bie­den reden kan zijn voor ver­an­de­rin­gen in de tevre­den­heid van men­sen over het groen.

Down­lo­a­den Bele­vings­waar­den­mo­ni­tor Nota Ruim­te 2009. Eer­ste her­ha­lings­me­ting land­schap en groen in en om de stad »

Bron:
Alter­ra