Oude­ren­zor­gor­ga­ni­sa­tie hecht waar­de aan een groe­ne woon­om­ge­ving

Oude­ren­zor­gor­ga­ni­sa­tie Axi­on­Con­ti­nu spant zich in om een groe­ne woon­om­ge­ving te rea­li­se­ren voor haar bewo­ners. De aan­leg van de beweeg­tuin is daar een voor­beeld van. Bij de aan­be­ste­ding van het pro­ject bij zorg­cen­trum De Wart­burg was een Groen­keur­cer­ti­fi­caat een van de gun­nings­cri­te­ria.
De tuin bij zorg­cen­trum De Wart­burg, onder­deel van Axi­on­Con­ti­nu,  in Utrecht is geen stan­daard groen­pro­ject. “Waterberging en afwa­te­ring verg­den hoog­waar­di­ge civiel­tech­ni­sche oplos­sin­gen. En het gebruik van de tuin door oude­ren vraagt spe­ci­a­le aanpassingen’’, ver­telt Vic­tor Dijks­hoorn van het Groen­keur gecer­ti­fi­ceer­de LooHorst Lands­ca­ping dat de tuin aan­leg­de. “We den­ken graag mee. Vaak zijn er alter­na­tie­ven moge­lijk die het ont­werp kwa­li­ta­tief ver­be­te­ren, maar de kos­ten niet verhogen.’’
Lees hier het vol­le­di­ge arti­kel in pdf of digi­ta­le maga­zi­ne »