Weert uit­ge­roe­pen tot Groen­ste regio van de wereld!

Inter­na­ti­o­na­le jury onder de indruk Weert is zater­dag 20 sep­tem­ber uit­ge­roe­pen tot ‘Groen­ste regio van de wereld’. Bur­ge­mees­ter Jos Heij­mans en wet­hou­der Har­rie Lit­jens heb­ben in Char­lot­te­to­wn in Cana­da de titel ‘Win­ner Inter­na­ti­o­nal Com­pe­ti­ti­on Com­mu­ni­ties in Bloom’ in ont­vangst mogen nemen. Daar­naast behaal­de Weert een twee­de plaats in het the­ma Cul­tu­reel Erf­goed. Het win­nen van […]

Weert groen­ste stad ter wereld?

Weert krijgt vol­gen­de week de jury van de com­pe­ti­tie Groen­ste regio van de wereld op bezoek. Weert behoort tot de laat­ste 6 fina­lis­ten. De stad is in 2012 al uit­ge­roe­pen tot Groen­ste stad van Neder­land, in 2013 tot Groen­ste stad van Euro­pa en maakt zich dus nu op voor de wereld­ti­tel. Op zon­dag 13 en […]

Gemeen­te Weert deelt bomen uit in de groen­ste stad van Neder­land

De gemeen­te Weert deelt op zater­dag 22 decem­ber 2012 de eer­ste bomen uit van het pro­ject ‘Boom in de voor­tuin’. Dit gebeurt op de par­keer­plaats van Enexis tus­sen 9.00–12.00 uur, Schat­beur­der­laan 2 in Weert. Wet­hou­der Har­rie Lit­jens is hier een deel van de och­tend bij aan­we­zig. Tij­dens deze eer­ste ron­de wor­den 170 bomen opge­haald. De […]

Weert zoekt bedrij­ven en instel­lin­gen die roton­des wil­len adop­te­ren

Weert is op zoek naar bedrij­ven en instel­lin­gen die een roton­de in de gemeen­te wil­len adop­te­ren (spon­so­ren). In Weert zijn er acht­tien roton­des die in aan­mer­king komen. Voor bedrij­ven is dit een mooie gele­gen­heid om zich te pro­fi­le­ren. En voor de gemeen­te is het een kans om de roton­des, die nu meest­al sober en func­ti­o­neel […]

Weert en Ber­g­e­ijk Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2012

Weert en Ber­g­e­ijk zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2012. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2012. Weert uit Lim­burg won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het Noord Bra­bant­se dorp Ber­g­e­ijk werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. Dit gebeur­de tij­dens de […]

Weert pre­sen­teert rou­te voor jury­be­zoek groen­ste stad

De jury­rou­te voor de ver­kie­zing van de Groen­ste Stad 2012, wordt op woens­dag 18 april toe­ge­licht door wet­hou­der Har­rie Lit­jens. Weert is een van de geno­mi­neer­de ste­den voor deze titel. Dit moment wordt gemar­keerd door het ont­hul­len van het nomi­na­tie­bord. Dit bord is door Enten­te Flo­ra­le, de orga­ni­sa­tie ach­ter deze groen­com­pe­ti­tie, aan de gemeen­te gege­ven. […]

SP en D66: her­plan­ten bomen bij zand­win­ning Weert

De SP en D66 in de gemeen­te Weert wil­len dat de gemeen­te alleen een kap­ver­gun­ning ver­leent voor een bos bij de zand­win­ning aan de Lozer­weg als er strak­ke afspra­ken over her­plan­ting wor­den gemaakt. Bei­de par­tij­en stel­len ook vra­gen over een onder­zoek naar recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den in het gebied. Bij de afspra­ken over afgra­ving in het gebied is […]