Weert groen­ste stad ter wereld?

Weert krijgt vol­gen­de week de jury van de com­pe­ti­tie Groen­ste regio van de wereld op bezoek. Weert behoort tot de laat­ste 6 fina­lis­ten. De stad is in 2012 al uit­ge­roe­pen tot Groen­ste stad van Neder­land, in 2013 tot Groen­ste stad van Euro­pa en maakt zich dus nu op voor de wereld­ti­tel. Op zon­dag 13 en maan­dag 14 juli krijgt de jury een uit­ge­breid pro­gram­ma waar­in zowel het groen in de stad als het bui­ten­ge­bied wordt getoond. Als extra toe­tje gaat de jury zon­dag­avond naar fes­ti­val Bos­pop, waar ze kun­nen erva­ren dat het in de groe­ne stad ook bruist van de acti­vi­tei­ten.

Met titels als groen­ste stad, spor­tief­ste stad, bes­te woon­stad, bes­te bedrij­ven­ter­rein laat Weert zich als een trot­se stad zien, gebouwd op een fun­da­ment van kwa­li­teit en ambi­tie, maar voor­al een stad van men­sen. De com­pe­ti­tie Com­mu­ni­ties in Bloom is een com­pe­ti­tie waar­bij de maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid en het mee­doen van inwo­ners bedrij­ven en ver­e­ni­gin­gen een zeer belang­rij­ke rol speelt. Laat Weert juist op dat onder­deel hoge ogen gooi­en, zo blijkt ook uit het jury­rap­port van de Euro­pe­se com­pe­ti­tie: “De jury was bij­zon­der onder de indruk van het edu­ca­tie­ve Natuur- en Mili­eu­cen­trum De IJze­ren Man. Boven­dien roemt de jury de goe­de samen­wer­king met vrij­wil­li­gers en hun gro­te inzet en betrok­ken­heid. Bij­zon­der is bij­voor­beeld het voor­tui­nen-pro­gram­ma dat de soci­a­le samen­hang in buur­ten ver­be­tert.”
Cri­te­ria wereld­com­pe­ti­tie
Door de jury wordt Weert beoor­deeld op thema’s zoals net­heid, mili­eu­be­leid, cul­tu­reel erf­goed, groen­be­leid en de inrich­ting van het open­ba­re en bui­ten­ge­bied. Voor elk the­ma wordt geke­ken wel­ke rol en ver­ant­woor­de­lijk­heid de gemeen­te hier­in heeft maar ook wel­ke rol, ver­ant­woor­de­lijk­heid en invloed bedrij­ven, instel­lin­gen en par­ti­cu­lie­ren heb­ben op het the­ma. Er zijn zes fina­lis­ten: The Lon­don Borough of Richmond Upon Tha­mes (Enge­land), Maki­no­ha­ra (Japan), Moy­nal­ty Vil­la­ge (Ier­land), Pres­ta­tyn Den­bigh­shi­re (Wales), Seong­buk-gu (Zuid Korea) en tot natuur­lijk Weert. Op 20 sep­tem­ber wordt in Cana­da de win­naar bekend gemaakt. Er kan maar één win­naar zijn, daar­naast zijn er nog bij­zon­de­re cer­ti­fi­ca­ten per the­ma te halen.
Een uniek stuk­je Euro­pa bin­nen Neder­land
Met het mee­doen aan de com­pe­ti­tie wordt een belang­rijk impuls gege­ven aan de pro­vin­ci­a­le en gemeen­te­lij­ke ambi­tie om Mid­den-Lim­burg als groe­ne recre­a­tie­ve omge­ving gro­te bekend­heid te geven. Daar­mee wil Weert meer bezoe­kers naar de regio trek­ken. Lit­jens: “Onze grens­re­gio biedt veel kan­sen in eco­no­misch en cul­tu­reel opzicht. Zo bereik je van­uit Weert bin­nen een uur zeven inter­na­ti­o­na­le lucht­ha­vens. En ook de eco­no­misch ster­ke Duit­se deel­staat Nor­drhein-West­fa­len, die meer inwo­ners heeft dan heel Neder­land, ligt vlak­bij. En ook in Vlaan­de­ren zit poten­ti­eel.” Grens­park Kempen~Broek is een grens­over­schrij­dend natuur­ge­bied, met een opper­vlak­te van ruim 25.000ha, vier keer gro­ter dan de Velu­we. Daar­mee bezit Weert een heel bij­zon­de­re parel. De enor­me soor­ten­rijk­dom, de gro­te ver­schei­den­heid aan land­schap­pen en de grens­over­schrij­den­de samen­wer­king maakt dit gebied voor ieder­een, recre­ant en bewo­ner als een uniek stuk­je Euro­pa bin­nen Neder­land.
 
Bron: Gemeen­te Weert