Weert uit­ge­roe­pen tot Groen­ste regio van de wereld!

Inter­na­ti­o­na­le jury onder de indruk

Weert is zater­dag 20 sep­tem­ber uit­ge­roe­pen tot ‘Groen­ste regio van de wereld’. Bur­ge­mees­ter Jos Heij­mans en wet­hou­der Har­rie Lit­jens heb­ben in Char­lot­te­to­wn in Cana­da de titel ‘Win­ner Inter­na­ti­o­nal Com­pe­ti­ti­on Com­mu­ni­ties in Bloom’ in ont­vangst mogen nemen. Daar­naast behaal­de Weert een twee­de plaats in het the­ma Cul­tu­reel Erf­goed. Het win­nen van de titel bij dit wereld­kam­pi­oen­schap is een gewel­di­ge kans om Weert als groen­ste regio van de wereld op de kaart te zet­ten!
De mon­di­a­le com­pe­ti­tie Com­mu­ni­ties in Bloom is een com­pe­ti­tie waar­bij de maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid en het mee­doen van inwo­ners bedrij­ven en ver­e­ni­gin­gen een zeer belang­rij­ke rol speelt. Weert is in 2012 al uit­ge­roe­pen tot Groen­ste stad van Neder­land, in 2013 tot Groen­ste stad van Euro­pa en mag daar nu dus ‘Groen­ste regio van de wereld’ aan toe­voe­gen. Het mee­doen was al min­stens zo belang­rijk als het win­nen: Onder­ne­mers, belan­gen­groe­pe­rin­gen en inwo­ners gre­pen deze com­pe­ti­tie aan om er actief mee aan de slag te gaan en zelf ini­ti­a­tie­ven op te star­ten. Voor­beel­den hier­van zijn het ver­groe­nen van de bin­nen­stad door onder­ne­mers, bio­di­ver­si­teits­pro­jec­ten in buur­ten, ver­groe­nen van school­plei­nen etc. En op toe­ris­tisch-recre­a­tief vlak zijn er diver­se arran­ge­men­ten uit­ge­werkt om het prach­ti­ge Weert en haar groe­ne regio te tonen aan bezoe­kers.
Cri­te­ria com­pe­ti­tie
Door de jury  van de com­pe­ti­tie Com­mu­ni­ties in Bloom is Weert beoor­deeld op thema’s zoals net­heid, mili­eu­be­leid, cul­tu­reel erf­goed, groen­be­leid en de inrich­ting van het open­ba­re en bui­ten­ge­bied. Voor elk the­ma is beke­ken wel­ke rol en ver­ant­woor­de­lijk­heid de gemeen­te hier­in heeft maar ook wel­ke rol, ver­ant­woor­de­lijk­heid en invloed bedrij­ven, instel­lin­gen en par­ti­cu­lie­ren heb­ben op het the­ma. Weert nam het in de fina­le op tegen: The Lon­don Borough of Richmond Upon Tha­mes (Enge­land), Maki­no­ha­ra (Japan), Moy­nal­ty Vil­la­ge (Ier­land), Pres­ta­tyn Den­bigh­shi­re (Wales), Seong­buk-gu (Zuid Korea).

Jury­oor­deel

Weert had zon­dag 13 en maan­dag 14 juli de jury van de com­pe­ti­tie Groen­ste regio van de wereld op bezoek. De jury van orga­ni­sa­tie ‘Com­mu­ni­ties in Bloom’ was erg onder de indruk van Weert en haar omge­ving. Voor­al het hoge aan­tal vrij­wil­li­gers in de maat­schap­pij noemt men zeer bij­zon­der. Ook het grens­park Kempen~Broek kreeg veel lof. De jury let niet alleen op het aan­we­zi­ge groen maar ook op zaken als net­heid, cul­tu­reel erf­goed, mili­eu en duur­zaam­heid, de aan­kle­ding van de stad en de betrok­ken­heid van de inwo­ners. Het groen in de wij­ken en de ambi­tie om in Kam­pers­hoek 2.0 op ter­mijn voor elke mede­wer­ker een boom te plan­ten werd door de jury zeer gewaar­deerd.

Een uniek stuk­je Euro­pa bin­nen Neder­land

Met het win­nen van de com­pe­ti­tie wordt een belang­rijk impuls gege­ven aan de pro­vin­ci­a­le en gemeen­te­lij­ke ambi­tie om Mid­den-Lim­burg als groe­ne recre­a­tie­ve omge­ving gro­te bekend­heid te geven. Daar­mee wil Weert meer bezoe­kers naar de regio trek­ken. Met het grens­park Kempen~Broek, een grens­over­schrij­dend natuur­ge­bied, met een opper­vlak­te van ruim 25.000ha, vier keer gro­ter dan de Velu­we, bezit de regio een heel bij­zon­de­re parel. De enor­me soor­ten­rijk­dom, de gro­te ver­schei­den­heid aan land­schap­pen en de grens­over­schrij­den­de samen­wer­king maakt dit gebied een uniek stuk­je Euro­pa bin­nen Neder­land.

Groen, groe­ner, groen­ste!

Bur­ge­mees­ter Jos Heij­mans: “Of het nu gaat om ste­de­lijk groen, ons prach­ti­ge land­schap of onze natuur, het groen in Weert staat hoog in het vaan­del. Als bur­ge­mees­ter van Weert heb ik zelf ook deze bij­zon­de­re kwa­li­teit van Weert mogen ont­dek­ken. Ik ben blij dat de jury dit heeft weten te waar­de­ren en super trots op het behaal­de resul­taat: groen­ste regio van de wereld!”
 
Bron: Gemeen­te Weert