Bomenstich­ting onder­te­kent mani­fest De Leven­de Tuin

Sinds dins­dag­avond mag de Bomenstich­ting zich één van de trot­se onder­te­ke­naars van het mani­fest ‘De Leven­de Tuin’ noe­men. Tij­dens vake­vent Futu­re Green City in Den Bosch werd dit nieu­we part­ner­schap met een hand­te­ke­ning van de voor­zit­ter van de Bomenstich­ting, Leen van der Sar, beklon­ken. De onder­te­ke­ning was tevens de aftrap van de cam­pag­ne ‘De Leven­de […]

Hoog­heem­raad­schap zet in op groe­ne water­ber­ging

Hoog­heem­raad­schap Noor­der­kwar­tier heeft per 15 juni 2015 nieu­we beleids­re­gels voor het ber­gen van regen­wa­ter als com­pen­sa­tie bij ver­har­ding van land. Het nieu­we beleid biedt meer ruim­te aan bedrij­ven, gemeen­ten en pro­ject­ont­wik­ke­laars om op een ande­re, inno­va­tie­ve manier de afspra­ken rond de ber­ging van regen­wa­ter in te vul­len. Als er gro­te delen van de grond van een […]

Lan­de­lij­ke start Ope­ra­tie Steen­breek

Op woens­dag 28 janu­a­ri wordt een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in Leeu­war­den. Deze vormt de lan­de­lij­ke aftrap van Ope­ra­tie Steen­breek. Het doel van dit ini­ti­a­tief is om bur­gers te enthou­si­as­me­ren hun tuin en/of dak te ver­groe­nen. Ope­ra­tie Steen­breek wordt geor­ga­ni­seerd door KNNV, Hoge­school VHL, Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen, Maas­tricht Uni­ver­si­teit, Alter­ra, Wage­nin­gen UR, Haags Mili­eu­cen­trum en Enten­te Flo­ra­le Neder­land […]

Het belang van een gezon­de bodem

Op dins­dag 25 novem­ber van 20:00 — 22:00 uur orga­ni­se­ren het Haags Mili­eu­cen­trum en de stich­ting Eet­baar Park de lezing ”Het belang van een gezon­de bodem”, in het Nuts­huis, Rivier­markt 5 in Den Haag. De lezing wordt gege­ven door oud-hoog­le­­raar Bio­lo­gi­sche Land­bouw aan de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit Jan-Diek van Mans­velt. Belang­stel­len­den wor­den uit­ge­no­digd om hier­bij aan­we­zig […]

De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging

‘Ieder­een kan bij­dra­gen aan een gezon­de en groe­ne omge­ving’ De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging. Daar­toe heb­ben ini­ti­a­tief­ne­mers Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel van­daag met een kern­groep van orga­ni­sa­ties een eer­ste stap gezet. Met het onder­te­ke­nen van het Mani­fest De Leven­de Tuin onder­stre­pen de part­ners dat zij zich actief zul­len inzet­ten om con­su­men­ten, bedrij­ven en […]

Ben­them­p­lein Rot­ter­dam groot­ste water­plein ter wereld

Zoals veel ste­den, is Rot­ter­dam dicht­be­bouwd. De stad heeft veel gebou­wen en nog veel meer bestra­ting. Tege­lijk wor­den regen­bui­en steeds hef­ti­ger, waar­door de kans op water­over­last in de stad toe­neemt. In Rot­ter­dam is maar wei­nig ruim­te om extra ruim­te te maken voor water, zoals sin­gels, met name in de bin­nen­stad. Zo ont­stond in 2005 het […]

Water­ber­ging the­ma in Del­ta­pro­gram­ma 2015

Neder­land heeft een nieuw Del­ta­plan, met beslis­sin­gen en stra­te­gie­ën die ons land de komen­de decen­nia moe­ten bescher­men tegen hoog­wa­ter en moe­ten zor­gen voor vol­doen­de zoet­wa­ter. Rijk, pro­vin­cies, water­schap­pen en gemeen­ten gaan aan de slag om ons land robuus­ter in te rich­ten en de extre­men van het kli­maat veer­krach­tig op te van­gen. Voor een leef­baar, bewoon­baar […]

Water­ber­ging, een gro­te ste­de­lij­ke uit­da­ging

Kli­maat­ver­an­de­ring en de steeds ver­der voort­schrij­den­de ver­ste­de­lij­king zul­len in gro­te delen van de bevolk­te wereld lei­den tot toe­ne­mend risi­co op over­stro­min­gen. Zo heb­ben we steeds vaker te maken met hevi­ge regen­val, waar­bij we mer­ken dat het over­tol­li­ge water steeds moei­lij­ker kan wor­den afge­voerd door onze rio­len. Gevol­gen: onder­ge­lo­pen par­keer­ga­ra­ges, over­stro­men­de grach­ten en plei­nen. Water­ber­ging in […]