Water­ber­ging the­ma in Del­ta­pro­gram­ma 2015

Neder­land heeft een nieuw Del­ta­plan, met beslis­sin­gen en stra­te­gie­ën die ons land de komen­de decen­nia moe­ten bescher­men tegen hoog­wa­ter en moe­ten zor­gen voor vol­doen­de zoet­wa­ter. Rijk, pro­vin­cies, water­schap­pen en gemeen­ten gaan aan de slag om ons land robuus­ter in te rich­ten en de extre­men van het kli­maat veer­krach­tig op te van­gen. Voor een leef­baar, bewoon­baar en eco­no­misch sterk Neder­land in de 21e eeuw.

Dat staat in het Del­ta­pro­gram­ma 2015, De beslis­sin­gen om Neder­land vei­lig en leef­baar te hou­den, dat minis­ter Schultz van Hae­gen (Infra­struc­tuur en Mili­eu) op 16 sep­tem­ber naar de Twee­de Kamer heeft gestuurd. De Del­ta­be­slis­sin­gen vol­gen uit het advies waar­aan delta­com­mis­sa­ris Wim Kuij­ken sinds 2010 heeft gewerkt.

Bin­nen het Del­ta­pro­gram­ma is er bij­zon­der aan­dacht voor water­ber­ging in de stad, een onder­werp dat – terecht- hoog op de agen­da van het Minis­te­rie staat. In het Pro­gram­ma wordt hier het vol­gen­de over gezegd:

Alle over­he­den maken van­daag een belang­rij­ke afspraak om ste­den en dor­pen water­be­sten­dig in te rich­ten en het water waar nodig de ruim­te te geven. Dat kan bij­voor­beeld door het opvan­gen van water op water­plei­nen, drij­ven­de wonin­gen, meer groen of ver­plaat­sing van vita­le infra­struc­tuur. In 2050 moet heel Neder­land meer kli­maat­be­sten­dig zijn inge­richt.

Minis­ter Schultz heeft met ver­te­gen­woor­di­gers van pro­vin­cies, water­schap­pen en gemeen­ten de ‘Bestuurs­over­een­komst Del­ta­pro­gram­ma’ onder­te­kend, waar­mee de par­tij­en heb­ben afge­spro­ken deze Del­ta­be­slis­sing in hun eigen plan­nen te ver­an­ke­ren.