Hoog­heem­raad­schap zet in op groe­ne water­ber­ging

Hoog­heem­raad­schap Noor­der­kwar­tier heeft per 15 juni 2015 nieu­we beleids­re­gels voor het ber­gen van regen­wa­ter als com­pen­sa­tie bij ver­har­ding van land. Het nieu­we beleid biedt meer ruim­te aan bedrij­ven, gemeen­ten en pro­ject­ont­wik­ke­laars om op een ande­re, inno­va­tie­ve manier de afspra­ken rond de ber­ging van regen­wa­ter in te vul­len.
Als er gro­te delen van de grond van een bedrijf of woon­wijk zijn ver­hard met bestra­ting, stroomt regen­wa­ter recht­streeks naar de omlig­gen­de slo­ten. Bij hevi­ge regen­bui­en stijgt het water­peil van de slo­ten daar­door te snel, wat uit­ein­de­lijk water­over­last kan ver­oor­za­ken. Omdat we wil­len voor­ko­men dat het water­sys­teem wordt over­be­last, zijn land­ei­ge­na­ren bij een toe­na­me aan ver­har­ding van meer dan 800 m² ver­plicht een com­pen­se­ren­de water­ber­ging aan te leg­gen. De nieu­we beleids­re­gels geven de moge­lijk­heid om naast het gra­ven van slo­ten ook op ande­re manie­ren het water te ber­gen. Bij­voor­beeld door water­bas­sins, gras­da­ken en wadi’s (beplan­te grep­pel met door­laat­ba­re bodem).

Voor­de­len

Een water­ber­gen­de voor­zie­ning kan een dub­bel­func­tie heb­ben, bij­voor­beeld bij glas­tuin­bouw­be­drij­ven. Het water­bas­sin kan wor­den gebruikt als water­ber­ging om de neer­slag die op de kas­sen valt op te van­gen. Daar­naast kan het ook wor­den gebruikt als giet­wa­ter voor in de kas. Hier­door kan de beschik­ba­re ruim­te effi­ci­ën­ter wor­den benut en geld wor­den uit­ge­spaard.