Het belang van een gezon­de bodem

Op dins­dag 25 novem­ber van 20:00 — 22:00 uur orga­ni­se­ren het Haags Mili­eu­cen­trum en de stich­ting Eet­baar Park de lezing ”Het belang van een gezon­de bodem”, in het Nuts­huis, Rivier­markt 5 in Den Haag.
De lezing wordt gege­ven door oud-hoog­le­raar Bio­lo­gi­sche Land­bouw aan de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit Jan-Diek van Mans­velt. Belang­stel­len­den wor­den uit­ge­no­digd om hier­bij aan­we­zig te zijn. De toe­gangs­prijs is een vrij­wil­li­ge bij­dra­ge.

Een stads­bo­dem bestaan­de uit alleen maar ste­nen en asfalt ver­oor­zaakt hit­te­stress en belem­mert de water­af­voer van piek­bui­en

Want bodem gaat niet alleen over land­bouw. De ken­mer­ken­de stands­ver­schil­len van Den Haag (‘het zand en het veen’) han­gen direct samen met de bodem. Recent is met de aan­leg van de Zand­mo­tor behoor­lijk wat nieu­we bodem ont­staan. En dan is er nog de kop­pe­ling tus­sen bodem en kli­maat­ver­an­de­ring: een stads­bo­dem bestaan­de uit alleen maar ste­nen en asfalt ver­oor­zaakt hit­te­stress en belem­mert de water­af­voer van piek­bui­en.
Deze lezing is een aan­loop naar 2015, het Inter­na­ti­o­na­le Jaar van de Bodem. Na de lezing en het vra­gen­rond­je wor­den vra­gen met elkaar bespro­ken zoals “Wel­ke acti­vi­tei­ten zijn er nodig om ook in Den Haag het Jaar van de Bodem onder de aan­dacht te bren­gen? En wat wil een­ie­der orga­ni­se­ren? Thema’s die in sub­groep­jes wor­den bespro­ken zijn Bodem en leef­kli­maat; Bodem en natuur, Bodem en voe­ding.
De Groe­ne Stad zal bij deze lezing ver­te­gen­woor­digd zijn.