Lan­de­lij­ke start Ope­ra­tie Steen­breek

Op woens­dag 28 janu­a­ri wordt een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in Leeu­war­den. Deze vormt de lan­de­lij­ke aftrap van Ope­ra­tie Steen­breek. Het doel van dit ini­ti­a­tief is om bur­gers te enthou­si­as­me­ren hun tuin en/of dak te ver­groe­nen.
Ope­ra­tie Steen­breek wordt geor­ga­ni­seerd door KNNV, Hoge­school VHL, Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen, Maas­tricht Uni­ver­si­teit, Alter­ra, Wage­nin­gen UR, Haags Mili­eu­cen­trum en Enten­te Flo­ra­le Neder­land in samen­wer­king met Gro­nin­gen, Leeu­war­den, Den Haag, Eind­ho­ven en Amers­foort.
Meer infor­ma­tie over het ini­ti­a­tief is te vin­den op deze web­si­te.Bekijk ook dit film­pje of luis­ter hier een radio 1 frag­ment met Joop Spij­ker (Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen) terug over Ope­ra­tie Steen­breek.