Boom­feest­dag 2015: Bomen & Water!

Op woens­dag 18 maart 2015 wordt de 59ste edi­tie van de Boom­feest­dag gevierd met als the­ma ‘Bomen & Water’. Een meer dan actu­eel the­ma en dat niet alleen van­we­ge de Water­­schaps-ver­­­kie­­zin­­gen die ook op deze datum wor­den gehou­den. Daar­bij is water niet alleen de eer­ste levens­be­hoef­te voor men­sen, maar ook voor de natuur: zon­der water […]

Water­ber­ging, een gro­te ste­de­lij­ke uit­da­ging

Kli­maat­ver­an­de­ring en de steeds ver­der voort­schrij­den­de ver­ste­de­lij­king zul­len in gro­te delen van de bevolk­te wereld lei­den tot toe­ne­mend risi­co op over­stro­min­gen. Zo heb­ben we steeds vaker te maken met hevi­ge regen­val, waar­bij we mer­ken dat het over­tol­li­ge water steeds moei­lij­ker kan wor­den afge­voerd door onze rio­len. Gevol­gen: onder­ge­lo­pen par­keer­ga­ra­ges, over­stro­men­de grach­ten en plei­nen. Water­ber­ging in […]

De kracht van water — uit­zen­ding Tegen­licht

In de Tegen­licht uit­zen­ding van 23 maart j.l. staat de toe­komst van ons water cen­traal. Wij zijn er aan gewend dat er altijd schoon water uit de kraan komt en dat ons afval­wa­ter direct afge­voerd wordt door het riool. We gooi­en daar­mee bruik­ba­re afval­stof­fen, zoals de fos­fa­ten die goe­de mest ople­ve­ren, weg en fos­faat is een […]

Maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kos­ten

De groe­ne stad loont op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied. Dit blijkt uit de resul­ta­ten van het onder­zoek dat ten grond­slag ligt aan de publi­ca­tie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een alge­he­le con­clu­sie die naar aan­lei­ding van dit prak­tijk­on­der­zoek geno­men kan wor­den, is dat de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Ont­dek groen Den Haag van­af het water

De maand augus­tus is in het Groen­jaar 2009 van Den Haag uit­ge­roe­pen tot maand van ‘natuurlijk water’. Het doel van de gemeen­te is om tij­dens het Groen­jaar te laten zien hoe mooi en belang­rijk groen is voor de mens en de stad. Stads­flo­ra en ‑fau­naIn deze water­maand orga­ni­seert de gemeen­te Den Haag in samen­wer­king met […]

Rot­ter­dam­mers geven voor­keur aan rui­ge natuur en water

Ruim twee­der­de van de Rot­ter­dam­mers geeft de voor­keur aan rui­ge natuur en water voor de inrich­ting van het 600 hec­ta­re gro­te nieu­we natuur- en recre­a­tie­ge­bied, Buy­ten­land, in de gemeen­te Albrands­waard. Dat is één van de voor­naams­te con­clu­sies uit het Bele­vings­waar­den­on­der­zoek, uit­ge­voerd in opdracht van de Pro­vin­cie Zuid Hol­land. De PvdA Rot­ter­dam, al jaren groot voor­stan­der […]

De waar­de van groen en water bij woning­bouw

Gemeen­ten heb­ben een gro­te rol bij de ont­wik­ke­ling en het beheer van open­baar groen en water (par­ken, plant­soe­nen en open bin­nen­wa­ter) in een woon­wijk. Er zijn kos­ten van aan­leg en beheer, maar natuur­rij­ke woon­mi­li­eus wor­den ook steeds popu­lair­der. Wel­licht moet meer reke­ning wor­den gehou­den met het waar­de­ver­ho­gend of prijs­ver­ho­gend effect van groen en water op […]

De invloed van groen en water op de trans­ac­tie­prij­zen van wonin­gen

De invloed van het uit­zicht op water of groen op de trans­ac­tie­prij­zen van wonin­gen wordt in deze uit­ga­ve dui­de­lijk vast­ge­steld. Regi­o­na­le ver­schil­len of con­junc­tuur­in­vloe­den blij­ken er niet te zijn. De trans­ac­tie­prij­zen zijn een maat voor de waar­de­ring van de woon­om­ge­ving.