Berichten

Op woensdag 18 maart 2015 wordt de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschaps-verkiezingen die ook op deze datum worden gehouden. Daarbij is water niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels namelijk de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.
Water speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek: denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap, dat haar effect ook op ons land heeft. Het voorjaar wordt ook steeds droger door de klimaatsveranderingen. De grondwaterstand is dan laag, waardoor vooral jonge bomen problemen krijgen om “aan te slaan”. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de nazorg, door het geven van water bij pas geplante bomen. Deze nazorg moet derhalve structureel onderdeel zijn van de gemeente-begroting, anders is het kapitaalsvernietiging. Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen.
Almere
De aftrap van de Boomfeestdag wordt dit jaar gegeven in Flevoland, de jongste provincie van Nederland. De gemeente Almere is heel blij dat het Boomfeestdagbestuur er voor heeft gekozen om na 18 jaar weer naar Flevoland te komen. Almere is een groene stad; grote bossen en parken, meren en stadslandgoed De Kemphaan. En ook de beroemde Oostvaardersplassen liggen vlakbij Almere.
Groene stad
Almere is ontworpen door landschapsarchitecten. Een stad waarin de ontwerpers het groen van de natuur en het blauw van het water vanaf het begin hebben opgenomen in het ontwerp van de stad. Veel groen tussen en in de wijken. Inmiddels heeft Almere bijna 200.000 inwoners.
De Floriade
Almere vindt groen belangrijk. Daarom wordt de Floriade 2022 gehouden in Almere. Maar nu eerst de Boomfeestdag op 18 maart 2015!
 
Bron: Nationale Boomfeestdag

Klimaatverandering en de steeds verder voortschrijdende verstedelijking zullen in grote delen van de bevolkte wereld leiden tot toenemend risico op overstromingen. Zo hebben we steeds vaker te maken met hevige regenval, waarbij we merken dat het overtollige water steeds moeilijker kan worden afgevoerd door onze riolen. Gevolgen: ondergelopen parkeergarages, overstromende grachten en pleinen. Waterberging in de stad is dan ook een thema waar veel stedenbouwkundigen en architecten zich op dit moment mee bezig houden. Uitgangspunt in het denken is het combineren van stedelijke functies: openbare ruimte en waterberging, groen en waterberging, parkeren en waterberging.
Waterplein Rotterdam
Een geslaagd voorbeeld van de combinatie openbare ruimte – waterberging, is het Waterplein in Rotterdam, ontworpen door bureau De Urbanisten. Het idee van het plein is simpel: als het droog is, functioneert het plein als een gewoon stadsplein, als ontmoetingsruimte en skateplein voor de jeugd. Maar bij hevige regenval, transformeert het –uit drie plateaus opgetrokken- plein in een groot waterbassin.
Hamburg, voorbeeldstad
Ook in Hamburg wordt rekening gehouden met het stijgende water, al komt het gevaar daar eerder van de rivier de Elbe die rechtstreeks met de Noordzee verbonden is. Een eventueel van springtij of een snel stijgende zeespiegel, maken de stad kwetsbaar. Het Hamburgse stadsbestuur heeft het volgende bedacht: de gebouwen in de nieuwe stadsdelen worden op acht meter hoge plinten gezet, die bij periodes van droogte kunnen dienen als parkeergarages. Daarnaast zijn bruggen en wegen verhoogd, zodat auto’s ook bij hoog water weg kunnen komen.
Groene daken als spons voor hemelwater
Groen in de bebouwde omgeving, speelt – naast talrijke andere concepten – een belangrijke rol in het denken over maatregelen om (toekomstige) wateroverlast te beheersen. Zo wordt bijvoorbeeld op het Polderdak aan de Amsterdamse Zuidas op 1000 vierkante meters dak 73 kubieke meters water opgevangen, waarbij het verkoelende groene dak zorgt voor een besparing van 10 tot 30% aan energiekosten.
 
 
NB: Bij het schrijven van dit artikel is gebruikt gemaakt van voorbeelden uit het artikel ‘Deltawerken voor de uitdijende stad’ door Tracy Metz, verschenen op 21-6-2014 in het FD

In de Tegenlicht uitzending van 23 maart j.l. staat de toekomst van ons water centraal. Wij zijn er aan gewend dat er altijd schoon water uit de kraan komt en dat ons afvalwater direct afgevoerd wordt door het riool. We gooien daarmee bruikbare afvalstoffen, zoals de fosfaten die goede mest opleveren, weg en fosfaat is een stof die naar verwachting over zo’n dertig jaar op zal raken. Langzaam ontstaan er nu overal hi-tech én low-tech initiatieven om zelf afvalwater op te vangen, de mest te gebruiken, het water te zuiveren en te hergebruiken.
Klik hier om de uitzending te bekijken.

De groene stad loont op maatschappelijk en economisch gebied. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de publicatie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een algehele conclusie die naar aanleiding van dit praktijkonderzoek genomen kan worden, is dat de maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maatschappelijke kosten.

De publicatie is vandaag door staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie aan de Tweede Kamer verstuurd.  Projectvoorzitter van TEEB Stad en wethouder van de gemeente Apeldoorn Olaf Prinsen gaf vandaag op de Nationale Groendag in Ermelo een toelichting op het project, waarbij het boek werd gepresenteerd aan de deelnemers.

Economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten
TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Doel hiervan is om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in investeringskeuzes en besluitvorming rond  ruimtelijke projecten. Groen en water leveren namelijk vele baten op, laat onderzoek zien. Zoals besparing op zorgkosten, meerwaarde van onroerend goed, besparing op energiekosten en besparing op afvoer- en zuiveringskosten van regenwater.

Groot maatschappelijk rendement
Grote winst is te behalen als al vroeg in de ontwerpfase op zoek wordt gegaan naar mogelijke baten van een groenontwikkeling. De uitkomsten laten namelijk zien dat een groene leefomgeving een groot netto maatschappelijk rendement oplevert, waar ook de biodiversiteit in meelift. Uit de voorbeeldcases van de deelnemende gemeenten blijkt bijvoorbeeld dat groen anderhalf tot twee keer meer aan baten oplevert dan de kosten voor investering en onderhoud. Dit zijn relevante uitkomsten aangezien een steeds groter deel van de mensheid in stedelijk gebied woont en werkt.

Groen  niet meer alleen een overheidsopgave
Als de baten inzichtelijk zijn, is er een goede basis om gesprekken met andere partijen aan te gaan, zoals met beleggers, vastgoedontwikkelaars, gezondheidszorg, bedrijfsleven, sociale instellingen, waterschappen, grondbedrijven enzovoort. Het openbaar groen in en om de stad wordt dan niet meer per definitie als opgave voor de overheid gezien als financier zijnde.

Derde TEEB publicatie
Het TEEB stad onderzoek is de derde publicatie in de rij van TEEB rapporten. Eerder dit jaar is al ‘TEEB natuur en gezondheid’ en ‘TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven’  afgerond. Er volgens nog studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens en Caribisch Nederland.

Initiatiefnemers
TEEB Stad is een gezamenlijk initiatief van Rijk (ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu) en een tiental gemeenten. Het project is uitgevoerd in samenwerking met bureau Witteveen en Bos. TEEB Stad is het logische vervolg op Groen Loont!, de campagne die uitdraagt dat groen grote maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigt. Lag in 2011 de nadruk van deze campagne nog op bewustwording, in 2012 wordt in de praktijk gekeken hoe met de TEEB-methode de waarde van groen te berekenen is. Groen Loont! is een initiatief van partijen die samenwerken onder de vlag van De Groene Stad. (Plant Publicity Holland, branchevereniging VHG, HIC – promotie van Groen, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland en Productschap Tuinbouw).

Meer informatie

De maand augustus is in het Groenjaar 2009 van Den Haag uitgeroepen tot maand van ‘natuurlijk water’.

Het doel van de gemeente is om tijdens het Groenjaar te laten zien hoe mooi en belangrijk groen is voor de mens en de stad.

Stadsflora en -fauna
In deze watermaand organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met De Ooievaart op zondag 23 en 30 augustus 2009 twee themarondvaarten door de Haagse grachten.

De rondvaarten staan helemaal in het teken van ‘stadsflora en -fauna’: dieren en planten die leven in en rond de Haagse grachten. Speciale natuurgidsen varen mee op de boot en vertellen alles over het groen dat onderweg voorbijkomt.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Groenjaar Den Haag

Ruim tweederde van de Rotterdammers geeft de voorkeur aan ruige natuur en water voor de inrichting van het 600 hectare grote nieuwe natuur- en recreatiegebied, Buytenland, in de gemeente Albrandswaard.

Dat is één van de voornaamste conclusies uit het Belevingswaardenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid Holland. De PvdA Rotterdam, al jaren groot voorstander van meer bos in de omgeving van Rotterdam, is blij met deze uitkomst en vraagt het Stadsbestuur de uitkomst van het onderzoek mee te nemen in de bestemmingsplanprocedure.

Landschapspark voor Rotterdammers
De Provincie Zuid-Holland gaat een nieuw natuur- en recreatiegebied creëren ten zuiden van Rotterdam, in de gemeente Albrandswaard. Dit 600 hectare grote Landschapspark Buytenland is vooral bedoeld voor inwoners van de regio Rotterdam en moet rond 2021 klaar zijn. Omdat er discussie bestond over de inrichting van het gebied heeft de Provincie Zuid-Holland opdracht gegeven te onderzoeken hoe de inwoners van de regio Rotterdam willen recreëren en genieten van de natuur.

Lees het volledige bericht »

Bron:
PvdA Rotterdam

Gemeenten hebben een grote rol bij de ontwikkeling en het beheer van openbaar groen en water (parken, plantsoenen en open binnenwater) in een woonwijk. Er zijn kosten van aanleg en beheer, maar natuurrijke woonmilieus worden ook steeds populairder. Wellicht moet meer rekening worden gehouden met het waardeverhogend of prijsverhogend effect van groen en water op woningen. En of de kosten en opbrengsten van aanleg en exploitatie kunnen worden verrekend via woningbouw. Gekeken is naar de de publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden voor verrekening van kosten. In een casus bij verschillende projectontwikkelaars en gemeenten is nagegaan hoe partijen omgaan met prijseffecten van groen en water en wat de consequenties daarvan zijn bij financiële doorrekening. De uitkomst levert een positief maar genuanceerd beeld op over de waarde van groen en water bij woningbouw ca. 5% prijseffect binnen een straal van 500 meter van de woonomgeving. Bij gunstige positionering van groen en water zijn echter prijseffecten van 10 tot 30% mogelijk. Dat zegt, drs.ing. Timo Wagteveld, in zijn masterthesis waarop hij is afgestudeerd aan de MSRE opleiding, Amsterdam.

Volledige informatie:
Download het hele rapport hier

Ook interessant:
woonomgeving, woning, woningprijs

Bron:
Drs.ing. Timo Wagteveld MSRE

De invloed van het uitzicht op water of groen op de transactieprijzen van woningen wordt in deze uitgave duidelijk vastgesteld. Regionale verschillen of conjunctuurinvloeden blijken er niet te zijn. De transactieprijzen zijn een maat voor de waardering van de woonomgeving.