De kracht van water — uit­zen­ding Tegen­licht

In de Tegen­licht uit­zen­ding van 23 maart j.l. staat de toe­komst van ons water cen­traal. Wij zijn er aan gewend dat er altijd schoon water uit de kraan komt en dat ons afval­wa­ter direct afge­voerd wordt door het riool. We gooi­en daar­mee bruik­ba­re afval­stof­fen, zoals de fos­fa­ten die goe­de mest ople­ve­ren, weg en fos­faat is een stof die naar ver­wach­ting over zo’n der­tig jaar op zal raken. Lang­zaam ont­staan er nu over­al hi-tech én low-tech ini­ti­a­tie­ven om zelf afval­wa­ter op te van­gen, de mest te gebrui­ken, het water te zui­ve­ren en te her­ge­brui­ken.
Klik hier om de uit­zen­ding te bekij­ken.