De waar­de van groen en water bij woning­bouw

Gemeen­ten heb­ben een gro­te rol bij de ont­wik­ke­ling en het beheer van open­baar groen en water (par­ken, plant­soe­nen en open bin­nen­wa­ter) in een woon­wijk. Er zijn kos­ten van aan­leg en beheer, maar natuur­rij­ke woon­mi­li­eus wor­den ook steeds popu­lair­der. Wel­licht moet meer reke­ning wor­den gehou­den met het waar­de­ver­ho­gend of prijs­ver­ho­gend effect van groen en water op wonin­gen. En of de kos­ten en opbreng­sten van aan­leg en exploi­ta­tie kun­nen wor­den ver­re­kend via woning­bouw. Geke­ken is naar de de publiek- en pri­vaat­rech­te­lij­ke moge­lijk­he­den voor ver­re­ke­ning van kos­ten. In een casus bij ver­schil­len­de pro­ject­ont­wik­ke­laars en gemeen­ten is nage­gaan hoe par­tij­en omgaan met prijs­ef­fec­ten van groen en water en wat de con­se­quen­ties daar­van zijn bij financiële door­re­ke­ning. De uit­komst levert een posi­tief maar genu­an­ceerd beeld op over de waar­de van groen en water bij woning­bouw ca. 5% prijs­ef­fect bin­nen een straal van 500 meter van de woon­om­ge­ving. Bij gun­sti­ge posi­ti­o­ne­ring van groen en water zijn ech­ter prijs­ef­fec­ten van 10 tot 30% moge­lijk. Dat zegt, drs.ing. Timo Wag­te­veld, in zijn mas­ter­the­sis waar­op hij is afge­stu­deerd aan de MSRE oplei­ding, Amster­dam.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load het hele rap­port hier

Ook inte­res­sant:
woon­om­ge­ving, woning, woning­prijs

Bron:
Drs.ing. Timo Wag­te­veld MSRE