De invloed van groen en water op de trans­ac­tie­prij­zen van wonin­gen

De invloed van het uit­zicht op water of groen op de trans­ac­tie­prij­zen van wonin­gen wordt in deze uit­ga­ve dui­de­lijk vast­ge­steld. Regi­o­na­le ver­schil­len of con­junc­tuur­in­vloe­den blij­ken er niet te zijn. De trans­ac­tie­prij­zen zijn een maat voor de waar­de­ring van de woon­om­ge­ving.