Rot­ter­dam­mers geven voor­keur aan rui­ge natuur en water

Ruim twee­der­de van de Rot­ter­dam­mers geeft de voor­keur aan rui­ge natuur en water voor de inrich­ting van het 600 hec­ta­re gro­te nieu­we natuur- en recre­a­tie­ge­bied, Buy­ten­land, in de gemeen­te Albrands­waard.

Dat is één van de voor­naams­te con­clu­sies uit het Bele­vings­waar­den­on­der­zoek, uit­ge­voerd in opdracht van de Pro­vin­cie Zuid Hol­land. De PvdA Rot­ter­dam, al jaren groot voor­stan­der van meer bos in de omge­ving van Rot­ter­dam, is blij met deze uit­komst en vraagt het Stads­be­stuur de uit­komst van het onder­zoek mee te nemen in de bestem­mings­plan­pro­ce­du­re.

Land­schaps­park voor Rot­ter­dam­mers
De Pro­vin­cie Zuid-Hol­land gaat een nieuw natuur- en recre­a­tie­ge­bied creëren ten zui­den van Rot­ter­dam, in de gemeen­te Albrands­waard. Dit 600 hec­ta­re gro­te Land­schaps­park Buy­ten­land is voor­al bedoeld voor inwo­ners van de regio Rot­ter­dam en moet rond 2021 klaar zijn. Omdat er dis­cus­sie bestond over de inrich­ting van het gebied heeft de Pro­vin­cie Zuid-Hol­land opdracht gege­ven te onder­zoe­ken hoe de inwo­ners van de regio Rot­ter­dam wil­len recreëren en genie­ten van de natuur.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
PvdA Rot­ter­dam