Maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kos­ten

De groe­ne stad loont op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied. Dit blijkt uit de resul­ta­ten van het onder­zoek dat ten grond­slag ligt aan de publi­ca­tie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een alge­he­le con­clu­sie die naar aan­lei­ding van dit prak­tijk­on­der­zoek geno­men kan wor­den, is dat de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maat­schap­pe­lij­ke kos­ten.

De publi­ca­tie is van­daag door staats­se­cre­ta­ris Ble­ker van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie aan de Twee­de Kamer ver­stuurd.  Pro­ject­voor­zit­ter van TEEB Stad en wet­hou­der van de gemeen­te Apel­doorn Olaf Prin­sen gaf van­daag op de Nati­o­na­le Groen­dag in Erme­lo een toe­lich­ting op het pro­ject, waar­bij het boek werd gepre­sen­teerd aan de deel­ne­mers.

Eco­no­mi­sche bete­ke­nis van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­teem­dien­sten
TEEB (The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty) is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­teem­dien­sten. Doel hier­van is om de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen­blau­we maat­re­ge­len als van­zelf­spre­kend mee te nemen in inves­te­rings­keu­zes en besluit­vor­ming rond  ruim­te­lij­ke pro­jec­ten. Groen en water leve­ren name­lijk vele baten op, laat onder­zoek zien. Zoals bespa­ring op zorg­kos­ten, meer­waar­de van onroe­rend goed, bespa­ring op ener­gie­kos­ten en bespa­ring op afvoer- en zui­ve­rings­kos­ten van regen­wa­ter.

Groot maat­schap­pe­lijk ren­de­ment
Gro­te winst is te beha­len als al vroeg in de ont­werp­fa­se op zoek wordt gegaan naar moge­lij­ke baten van een groen­ont­wik­ke­ling. De uit­kom­sten laten name­lijk zien dat een groe­ne leef­om­ge­ving een groot net­to maat­schap­pe­lijk ren­de­ment ople­vert, waar ook de bio­di­ver­si­teit in mee­lift. Uit de voor­beeld­ca­ses van de deel­ne­men­de gemeen­ten blijkt bij­voor­beeld dat groen ander­half tot twee keer meer aan baten ople­vert dan de kos­ten voor inves­te­ring en onder­houd. Dit zijn rele­van­te uit­kom­sten aan­ge­zien een steeds gro­ter deel van de mens­heid in ste­de­lijk gebied woont en werkt.

Groen  niet meer alleen een over­heids­op­ga­ve
Als de baten inzich­te­lijk zijn, is er een goe­de basis om gesprek­ken met ande­re par­tij­en aan te gaan, zoals met beleg­gers, vast­goed­ont­wik­ke­laars, gezond­heids­zorg, bedrijfs­le­ven, soci­a­le instel­lin­gen, water­schap­pen, grond­be­drij­ven enzo­voort. Het open­baar groen in en om de stad wordt dan niet meer per defi­ni­tie als opga­ve voor de over­heid gezien als finan­cier zijn­de.

Der­de TEEB publi­ca­tie
Het TEEB stad onder­zoek is de der­de publi­ca­tie in de rij van TEEB rap­por­ten. Eer­der dit jaar is al ‘TEEB natuur en gezond­heid’ en ‘TEEB voor het Neder­land­se bedrijfs­le­ven’  afge­rond. Er vol­gens nog stu­dies voor fysiek Neder­land, Neder­land­se han­dels­ke­tens en Cari­bisch Neder­land.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
TEEB Stad is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van Rijk (minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie en Infra­struc­tuur & Mili­eu) en een tien­tal gemeen­ten. Het pro­ject is uit­ge­voerd in samen­wer­king met bureau Wit­te­veen en Bos. TEEB Stad is het logi­sche ver­volg op Groen Loont!, de cam­pag­ne die uit­draagt dat groen gro­te maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de ver­te­gen­woor­digt. Lag in 2011 de nadruk van deze cam­pag­ne nog op bewust­wor­ding, in 2012 wordt in de prak­tijk geke­ken hoe met de TEEB-metho­de de waar­de van groen te bere­ke­nen is. Groen Loont! is een ini­ti­a­tief van par­tij­en die samen­wer­ken onder de vlag van De Groe­ne Stad. (Plant Publi­ci­ty Hol­land, bran­che­ver­e­ni­ging VHG, HIC — pro­mo­tie van Groen, ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land en Pro­duct­schap Tuin­bouw).

Meer infor­ma­tie