Ver­burg geeft €1,8 mil­joen aan loka­le plan­nen voor mooi­er land­schap

De aan­leg van een klom­pen­pad in een bij­zon­der cul­tuur­land­schap, een omme­tje met hon­der­den meters hout­wal­len, een wan­del­rou­te op par­ti­cu­lie­re grond met klap­hek­ken, sloot­plan­ken en vlecht­ha­gen, een struin­pad met knot­bo­men en het her­stel van oude land­schaps­ele­men­ten zoals poe­len en hout­sin­gels. Dit zijn enke­le voor­beel­den van de 35 loka­le en regi­o­na­le pro­jec­ten voor een mooi­er land­schap die […]

G36 pre­sen­te­ren visie op ste­de­lijk groen aan minis­ter Ver­burg

Op maan­dag 15 febru­a­ri over­han­dig­de wet­hou­der van Haven, Financiën, Bui­ten­ruim­te en Orga­ni­sa­tie, Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Rot­ter­dam, namens de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land, het boek De 4e Dimen­sie ‘Ste­den op weg naar men­se­lijk groen’ aan minis­ter Ver­burg. In dit boek geven de wet­hou­ders van de gro­te ste­den hun visie op behaal­de resul­ta­ten en […]

Ver­burg roept op tot uit­rol­len groe­ne loper tus­sen stad en plat­te­land

Som­mi­ge delen van groen Neder­land moe­ten voor de bur­ger beter bereik­baar wor­den. Daar­om wil minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) dat gemeen­ten in Neder­land de han­den ineen slaan en samen met de pro­vin­cies een groe­ne loper in Neder­land uit­rol­len. Deze bood­schap heeft de minis­ter van­daag mee­ge­ge­ven aan de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land. […]

Ver­burg steekt € 3,8 mil­joen extra in groe­ne kracht­wij­ken

Kracht­wij­ken in Alkmaar, Den Haag, Deven­ter, Eind­ho­ven en Gro­nin­gen krij­gen extra geld voor groen in de wijk. Minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) onder­te­kent met de gemeen­ten op maan­dag 7 decem­ber in de Haag­se Schil­ders­wijk hier­voor de 5 groen­con­ve­nan­ten. In totaal maakt minis­ter Ver­burg € 3,8 mil­joen vrij voor meer groen in […]

Ver­ant­woor­ding van minis­ter Ver­burg over inves­te­ring van meer groen in Voge­laars­wij­ken

Eind okto­ber ver­scheen het pers­be­richt dat minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) 7,8 mil­joen euro heeft vrij­ge­maakt voor meer groen in de wijk. Het geld is spe­ci­fiek bedoeld voor de ‘kracht­wij­ken’ en wordt in de peri­o­de 2008–2011 ver­deeld over der­tien van de acht­tien ste­den. De PVV heeft naar aan­lei­ding van dit bericht […]

Toe­spraak minis­ter Ver­burg tij­dens Groen­sym­po­si­um Rot­ter­dam

Toe­spraak door de Minis­ter van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit, mevrouw G. Ver­burg, bij de afslui­ting van het Groen­sym­po­si­um op 6 novem­ber 2008 in Rot­ter­dam. Dit sym­po­si­um stond geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeen­te Rot­ter­dam […]

Minis­ter Ver­burg inves­teert 7,8 mil­joen in de groe­ne kracht­wij­ken

Minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) heeft 7,8 mil­joen euro vrij­ge­maakt voor meer groen in de wijk. Het geld is spe­ci­fiek bedoeld voor de ‘kracht­wij­ken’ en wordt in de peri­o­de 2008–2011 ver­deeld over der­tien van de acht­tien ste­den. In totaal gaat het om 29 kracht­wij­ken waar­in groen een meer pro­mi­nen­te plek krijgt. […]

Minis­ter Ver­burg: agro­sec­tor in bre­der per­spec­tief

In haar eer­ste begro­ting plaatst minis­ter Ver­burg het beleids­ter­rein van LNV in een bre­der per­spec­tief. De drie kern­ge­bie­den — ‘natuur, land­schap, groen en vitaal plat­te­land’, ‘voed­sel’ en ‘groe­ne eco­no­mie’ ‑zijn gericht op ver­nieu­wing en duur­zaam­heid van de agra­ri­sche sec­tor, een vitaal lan­de­lijk gebied en een vei­lig en geva­ri­eerd voed­sel­pak­ket. De uit­ein­de­lij­ke opdracht is: ver­ant­woord omgaan […]