Ver­burg roept op tot uit­rol­len groe­ne loper tus­sen stad en plat­te­land

Som­mi­ge delen van groen Neder­land moe­ten voor de bur­ger beter bereik­baar wor­den. Daar­om wil minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) dat gemeen­ten in Neder­land de han­den ineen slaan en samen met de pro­vin­cies een groe­ne loper in Neder­land uit­rol­len.

Deze bood­schap heeft de minis­ter van­daag mee­ge­ge­ven aan de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land. Minis­ter Ver­burg heeft van­daag het eer­ste exem­plaar van het boek ‘Groe­ne impuls’ over­han­digd aan wet­hou­der Lucas Bol­si­us van Rot­ter­dam.

‘Groe­ne impuls’ is een uit­ga­ve van het minis­te­rie van LNV en bevat leer­er­va­rin­gen uit 14 inspi­re­ren­de ste­de­lij­ke groen­pro­jec­ten in heel Neder­land. Het zijn pro­jec­ten die rond het huis zijn uit­ge­voerd, of in de straat, en ook rond de stad of in de regio.

Zo ont­wik­kel­de de gemeen­te Rot­ter­dam samen met jon­ge­ren een eigen­tijds park om te spor­ten en bewe­gen, en benut de gemeen­te Maas­tricht de onder­tun­ne­ling van de A2 om een groen­struc­tuur dwars door de stad aan te leg­gen.

Kies voor diver­si­teit in gemeen­te­lijk groen
De minis­ter riep de wet­hou­ders van de gemeen­ten op om nog meer werk te maken van groen in en om de ste­den en zelf waar moge­lijk het goe­de voor­beeld te geven. “Neem wat vaker de dienst­fiets en con­tro­leer met­een het fiets­pa­den­net­werk. Kies voor meer diver­si­teit in het gemeen­te­lijk groen, plant min­der gang­ba­re boom- of plan­ten­soor­ten”.

Tij­dens de bij­een­komst over­han­dig­de wet­hou­der Bol­si­us, namens de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land, aan minis­ter Ver­burg het boek ‘De 4e Dimen­sie: Ste­den op weg naar men­se­lijk groen’. In dit boek geven de wet­hou­ders van de gro­te ste­den hun visie op behaal­de resul­ta­ten en toe­kom­stop­ga­ven voor de ver­be­te­ring van het groen in de ste­den.

Down­load

Bron:
Minis­te­rie van LNV