Toe­spraak minis­ter Ver­burg tij­dens de ope­ning van de bestuurs­con­fe­ren­tie Vita­le Stad, Groe­ne Stad

De minis­ter heeft een hel­de­re boodschap:’Groen brengt ons geluk en euro’s, nu en in de toe­komst. Maar dan moe­ten we wel zor­gen dat het groen ook komt.’ In haar toe­spraak bena­drukt ze dat nieu­we vor­men van samen­wer­king tus­sen bestuur­ders en maat­schap­pe­lij­ke par­tij­en nodig zijn om te inves­te­ren in groen.