Bewo­ners van Zwol­se wijk wer­ken samen aan nieu­we groe­ne speel­plek

Kin­de­ren en ouders wer­ken in de Die­zer­poort in Zwol­le samen aan het ont­werp van een leu­ke aan­trek­ke­lij­ke groe­ne speel­plek aan de Kas­tan­je­s­traat. Afge­lo­pen novem­ber was de eer­ste cre­a­tie­ve ses­sie. Woens­dag 18 janu­a­ri vond de twee­de bij­een­komst plaats. Hier werd het ont­werp gepre­sen­teerd waar­in alle wen­sen van de kin­de­ren en ouders die zij in de eer­ste […]

“Over­heid en bur­ger samen inves­te­ren in groen voor hit­te­be­sten­di­ge ste­den”

Kli­maat­ver­an­de­ring kan in ste­de­lijk gebied tot onder ande­re extre­me hit­te en over­ma­ti­ge neer­slag lei­den. Meer groen draagt in peri­o­den van extre­me hit­te bij aan min­der hit­te­over­last in ste­den. Het is dan ook raad­zaam voor gemeen­ten om maat­re­ge­len te nemen waar­mee de stad kli­maat­be­sten­dig wordt gemaakt. Ook bur­gers kun­nen hier­aan bij­dra­gen. Voor bei­de par­tij­en geldt dat […]

“Samen wer­ken aan ster­ke stads­rand­zo­nes”

Mooi Neder­land orga­ni­seert een pro­jec­ten­pa­ra­de over stads­rand­zo­nes. Op de dag af een jaar na hetStads­rand­zo­nes­con­gres wordt in Amers­foort geke­ken hoe het nu staat met de ambi­ties voor de stads­rand­zo­ne. Laat u inspi­re­ren door pro­jec­ten uit de prak­tijk en neem deze ken­nis mee om werk te maken van uw eigen ster­ke stads­rand­zo­ne. Pro­gram­maEdward Stig­ter, pro­gram­ma­di­rec­teur Mooi […]

Samen aan de slag in het ste­de­lijk groen

Houd 2 okto­ber 2008 vrij in uw agen­da Dit jaar wordt voor de vijf­de keer in het Euret­co Expo Cen­ter de groot­ste vak­beurs voor open­ba­re ruim­te geor­ga­ni­seerd. Als u werk­zaam bent bij een gemeen­te­lij­ke, pro­vin­ci­a­le of rijks­over­heid of in een ander beroep werk­zaam bent bin­nen het vak­ge­bied open­ba­re ruim­te, dan is het zeker de moei­te […]

Samen aan de slag in het ste­de­lijk groen

Niet al het groen in de stad wordt goed gebruikt. Zo zijn bij­voor­beeld veel bin­nen­tui­nen ver­waar­loosd en ver­vuild. Bewo­ners zijn wei­nig betrok­ken bij dit groen in de direc­te omge­ving. Ter­wijl groen juist een belang­rijk mid­del kan zijn om de leef­baar­heid en de soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren. Het opnieuw inrich­ten van onge­bruik­te (binnen)tuinen biedt daar­om kan­sen. […]

Samen bou­wen aan natuur­lijk spe­len Stu­die­dag 24 juni De Klei­ne Aar­de

Op 24 juni orga­ni­seert De Klei­ne Aar­de bin­nen haar pro­ject Speel­na­tuur in samen­wer­king met Stich­ting Oase een inspi­re­ren­de en infor­ma­tie­ve dag die hele­maal in het teken staat van natuur­lijk spe­len. Zowel de the­o­re­tisch ach­ter­grond, de dis­cus­sie over de nut en nood­zaak als de prak­ti­sche aan­pak van ont­werp naar uit­voe­ring zul­len aan­bod komen. We nodi­gen diver­se […]

De wijk maak je samen. Adop­teer een stuk­je GROEN

De gemeen­te Vlist start met een nieuw ini­ti­a­tief: groe­nadop­tie. Inwo­ners kun­nen daar­bij een stuk­je open­baar groen ‘adopteren’. Dat bete­kent dat zij als vrij­wil­li­ger klein­scha­lig groen­on­der­houd aan per­ken en plant­soe­nen in hun direc­te leef­om­ge­ving uit­voe­ren. Zo maken zij zelf een stuk­je van hun eigen wijk. Doen men­sen dit samen met enke­le buurt­ge­no­ten, dan is groe­nadop­tie nog […]