Samen aan de slag in het ste­de­lijk groen

Niet al het groen in de stad wordt goed gebruikt. Zo zijn bij­voor­beeld veel bin­nen­tui­nen ver­waar­loosd en ver­vuild. Bewo­ners zijn wei­nig betrok­ken bij dit groen in de direc­te omge­ving. Ter­wijl groen juist een belang­rijk mid­del kan zijn om de leef­baar­heid en de soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren. Het opnieuw inrich­ten van onge­bruik­te (binnen)tuinen biedt daar­om kan­sen. Maar hoe betrek je bewo­ners hier­bij? Dit kwam aan bod tij­dens de ver­nieuw­de excur­sie groen en inte­gra­tie op woens­dag 4 juni 2008.

Vol­le­di­ge:
Down­load hier het ver­slag

Ook inte­res­sant:
Inte­gra­tie, par­ti­ci­pa­tie, pro­jec­ten

Bron:
Stich­ting Recre­a­tie Ken­nis en Inno­va­tie­cen­trum (Mar­ti­ne van Loon en Fem­ke Huis)