“Samen wer­ken aan ster­ke stads­rand­zo­nes”

Mooi Neder­land orga­ni­seert een pro­jec­ten­pa­ra­de over stads­rand­zo­nes. Op de dag af een jaar na hetStads­rand­zo­nes­con­gres wordt in Amers­foort geke­ken hoe het nu staat met de ambi­ties voor de stads­rand­zo­ne.

Laat u inspi­re­ren door pro­jec­ten uit de prak­tijk en neem deze ken­nis mee om werk te maken van uw eigen ster­ke stads­rand­zo­ne.

Pro­gram­ma
Edward Stig­ter, pro­gram­ma­di­rec­teur Mooi Neder­land, pre­sen­teer­de vorig jaar een aan­tal belang­rij­ke opga­ven voor de stads­rand­zo­ne. Dit jaar neemt hij, als dag­voor­zit­ter, samen met u een kijk­je in de prak­tijk en laat hij zien hoe u met deze opga­ven aan de slag kunt.

Land­schaps­ar­chi­tect Hil­de Blank advi­seert u daar­naast wat er in de prak­tijk gedaan kan wor­den om aan de ambi­ties en opga­ven voor de stads­rand­zo­ne te wer­ken van­uit haar erva­ring in het Ate­lier Over­ijs­sel.

 

Pro­jec­ten­pa­ra­de
Tij­dens de pro­jec­ten­pa­ra­de pre­sen­te­ren scho­lie­ren de resul­ta­ten van hun ont­dek­kings­tocht door de stads­rand­zo­ne van Amers­foort. Voor de prijs­vraag Mooi Hoog­land-West kozen zij een favo­rie­te plek en maak­ten een plan hoe zij deze plek aan ande­ren wil­len laten zien. Het plan dat daad­wer­ke­lijk wordt uit­ge­voerd, wordt deze dag bekend­ge­maakt.

Het pro­gram­ma wordt afge­slo­ten met de belang­rijk­ste con­clu­sies en leer­pun­ten van de dag. Samen blik­ken we voor­uit naar 11–11‑’11 en for­mu­le­ren we de ambi­ties voor het komen­de jaar.  

Rond­lei­ding
Na afloop van de bij­een­komst kunt u een rond­lei­ding krij­gen door het bij­zon­de­re gebouw waar de pro­jec­ten­pa­ra­de plaats­vindt of de prak­tijk proe­ven in twee Amers­foort­se stads­rand­zo­nes: Hoog­land-West en Vat­horst-Noord.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »