De wijk maak je samen. Adop­teer een stuk­je GROEN

De gemeen­te Vlist start met een nieuw ini­ti­a­tief: groe­nadop­tie. Inwo­ners kun­nen daar­bij een stuk­je open­baar groen ‘adopteren’. Dat bete­kent dat zij als vrij­wil­li­ger klein­scha­lig groen­on­der­houd aan per­ken en plant­soe­nen in hun direc­te leef­om­ge­ving uit­voe­ren. Zo maken zij zelf een stuk­je van hun eigen wijk. Doen men­sen dit samen met enke­le buurt­ge­no­ten, dan is groe­nadop­tie nog gezel­lig ook.