Pro­ject ‘Boom in de voor­tuin’ voor Weert­se bewo­ners

De gemeen­te Weert, win­naar van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le, vindt het belang­rijk dat de stad nog groe­ner wordt en wil daar­om graag bewo­ners bij de Groen­ste stad betrek­ken. Hier­voor start een nieuw pro­ject: Boom in de voor­tuin. Met dit pro­ject wil de gemeen­te 3.000 bomen door par­ti­cu­lie­ren laten plan­ten in de komen­de vijf­tien jaar. Van­af woens­dag […]

Lunet­ten ver­rijkt met groot­ste pro­ject gevel­groen in Utrecht

De tien trap­por­ta­len van de vijf flats aan de Sim­plon­baan in Lunet­ten zijn ver­groend met groe­ne gevels. Voor­tui­nen zijn opge­knapt, fiets­klem­men aan­ge­legd en de por­tie­ken zijn opnieuw beschil­derd. Deze en ande­re ver­be­te­rin­gen dra­gen bij aan de kwa­li­teit van de wonin­gen en aan­trek­ke­lijk­heid van de open­ba­re ruim­te. Onlangs vier­den de buurt­be­wo­ners met direc­teur Trees van Haarst […]

Rot­ter­dam rondt pro­ject groe­ne school­plei­nen met suc­ces af

In Rot­ter­dam zijn in de afge­lo­pen jaren al meer­de­re school­plei­nen en open­ba­re bui­ten­ruim­ten groen inge­richt. De bevin­din­gen daar­van zijn in een bro­chu­re opge­no­men met als doel ook ande­re ste­den te enthou­si­as­me­ren. Het groen­plein dat werd aan­ge­legd in Feij­enoord trok lan­de­lijk de aan­dacht en vorm­de de aan­lei­ding voor dit pro­ject. Het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw […]

Bij afslui­ting pro­ject Kind in de Natuur is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker

Na vier jaar sluit Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel het pro­ject Kind in de Natuur af. De afge­lo­pen jaren heeft deze orga­ni­sa­tie samen met natuur­or­ga­ni­sa­ties, par­ti­cu­lie­ren, scho­len, bedrij­ven en gemeen­ten hard gewerkt aan de intro­duc­tie van nieu­we natuur­speel­plaat­sen in Over­ijs­sel. Een inves­te­ring die het dub­bel en dwars waard was, want inmid­dels is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke […]

Gemeen­te start met pro­ject: ‘Bomen voor scho­len’

Gemeen­te Til­burg start dit najaar met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’. Dit pro­ject houdt in dat basis­scho­len van de gemeen­te de kans krij­gen om kos­te­loos een boom te laten plan­ten op hun school­plein. Het pro­ject start in stads­deel ‘Oude Stad’. De gemeen­te Til­burg wil de Oude Stad ver­groe­nen en haar bomen­be­stand in het ste­de­lijk gebied […]

Koning Marok­ko lan­ceert pro­ject ‘Maroc Vert’, Groen Marok­ko

Koning Moham­med VI heeft het pro­ject ‘Maroc Vert’, Groen Marok­ko, gelan­ceerd om het leef­kli­maat, de werk­ge­le­gen­heid en het toe­ris­me te bevor­de­ren. Tus­sen nu en 2020 moet het hele land er veel groe­ner uit­zien. De nieu­we aan­plant moet boven­dien ero­sie en ver­woes­tij­ning tegen­gaan. Voor dit mil­jar­den­pro­ject heeft Marok­ko bui­ten­land­se ken­nis en tech­niek nodig. Om die reden […]

Sub­si­die voor pro­ject Natuur en Gezond­heid in Goes

De gemeen­te Goes krijgt een sub­si­die van 372.000 euro van de pro­vin­cie Zee­land voor het pro­ject Natuur en Gezond­heid. Het doel van het pro­ject is om de gezond­heid van inwo­ners te ver­be­te­ren door het creëren van extra ‘groen’ in de woon­om­ge­ving. Het geld wordt benut voor park‑, recre­a­­tie- en speel­voor­zie­nin­gen. Natuur en groen wordt bewust […]

Pro­ject ‘Miljoen voor Groen’ van start in Den Haag

Onlangs gaf wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh van de gemeen­te Den Haag het start­sein voor het pro­ject ‘Miljoen voor Groen’ in 2009. Dit deed hij door het beplan­ten van enke­le open­ba­re voor­tui­nen in Vlas­kamp. Met deze actie kun­nen bewo­ners hun eigen wen­sen voor het opknap­pen van wijk- en buurt­groen rea­li­se­ren. Betrok­ken­heid bij groen Wet­hou­der Bal­dew­singh waar­deert het […]

Nieuw CROW-pro­ject: Adap­ta­tie open­ba­re ruim­te aan kli­maat­ver­an­de­ring

Het onder­werp kli­maat­ver­an­de­ring, en dan spe­ci­fiek adap­ta­tie, krijgt steeds meer de aan­dacht bij gemeen­ten en pro­vin­cies.  Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeu­ren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrok­ken par­tij­en een con­creet ant­woord op gaan geven. Op dit moment lopen er al vele ini­ti­a­tie­ven. CROW wil […]