Gemeen­te start met pro­ject: ‘Bomen voor scho­len’

Gemeen­te Til­burg start dit najaar met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’. Dit pro­ject houdt in dat basis­scho­len van de gemeen­te de kans krij­gen om kos­te­loos een boom te laten plan­ten op hun school­plein. Het pro­ject start in stads­deel ‘Oude Stad’.

De gemeen­te Til­burg wil de Oude Stad ver­groe­nen en haar bomen­be­stand in het ste­de­lijk gebied uit­brei­den. Marie­ke Moor­man, wet­hou­der Natuur & Land­schap: ” Niet alleen omdat je met meer groen de omge­ving let­ter­lijk en figuur­lijk opfleurt maar ook omdat meer groen de omge­ving een kwa­li­teits­im­puls geeft en er een fij­ner leef­ge­bied ont­staat.”

Boom aan­bie­den
Veel school­ter­rei­nen lenen zich pri­ma voor dit pro­ject, ze beschik­ken over wei­nig groen en heb­ben vol­doen­de plaats voor een boom.

Pro­bleem is dat de school­be­stu­ren niet beschik­ken over de financiële mid­de­len om extra groen bij te plan­ten. Daar­om biedt de gemeen­te 18 basis­scho­len in stads­deel ‘Oude Stad’ een boom aan voor op het school­ter­rein.

Nog dit plant­sei­zoen plan­ten
Voor de uit­voe­ring van het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ werkt de gemeen­te Til­burg samen met Pro­ject­bu­reau Orbis. Deze week zijn alle basis­scho­len in het stads­deel ‘Oude Stad’ inge­licht over de start van het pro­ject. Geïnteresseerde basis­scho­len kun­nen zich aan­mel­den voor deel­na­me. In over­leg met de deel­ne­men­de school wordt bepaald wel­ke soort boom het meest geschikt is. Het stre­ven is om de bomen nog dit plant­sei­zoen (najaar 2011 en vroe­ge voor­jaar 2012) te plan­ten. Het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len is dit jaar ook in de gemeen­ten ’s‑Hertogenbosch en Eind­ho­ven met suc­ces uit­ge­voerd.

Edu­ca­tie
In het kader van het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ is een les­pak­ket ont­wik­keld dat in het teken staat van natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. Iede­re deel­ne­men­de school krijgt naast een boom ook dit les­pak­ket aan­ge­reikt. Door dit les­pak­ket inves­teert de gemeen­te Til­burg ook in edu­ca­tie om zo basis­school­leer­lin­gen bewust maken van het belang van groen.

Bron:
Gemeen­te Til­burg

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.