Rot­ter­dam rondt pro­ject groe­ne school­plei­nen met suc­ces af

In Rot­ter­dam zijn in de afge­lo­pen jaren al meer­de­re school­plei­nen en open­ba­re bui­ten­ruim­ten groen inge­richt. De bevin­din­gen daar­van zijn in een bro­chu­re opge­no­men met als doel ook ande­re ste­den te enthou­si­as­me­ren. Het groen­plein dat werd aan­ge­legd in Feij­enoord trok lan­de­lijk de aan­dacht en vorm­de de aan­lei­ding voor dit pro­ject.

Het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (het toen­ma­li­ge minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit) heeft Rot­ter­dam de uit­da­ging gebo­den om in de kracht­wij­ken nog elf school­plei­nen groen in te rich­ten. Daar­naast is een prijs­vraag uit­ge­schre­ven waar­bij drie win­nen­de scho­len een bij­dra­ge heb­ben ont­van­gen voor de aan­leg van een groen school­plein. Met belang­rij­ke co-finan­ciers als Jeugd Onder­wijs en Samen­le­ving (pro­gram­ma Kind­vrien­de­lij­ke Wij­ken) en Pact Op Zuid heeft het Rot­ter­dam­se Col­le­ge van B en W de uit­da­ging aan­ge­no­men en de opdracht aan Sport en Recre­a­tie gege­ven.
Inmid­dels zijn de school­plei­nen groen inge­richt. Rot­ter­dam­se kin­de­ren in met name de deel­ge­meen­ten Char­lois, Delf­sha­ven, Feij­enoord en Noord kun­nen tij­dens school­uren, maar vaak ook daar­bui­ten, spe­len, bewe­gen, ont­dek­ken en leren op een groen school­plein.

Bro­chu­re Groe­ne School­plei­nen
Van­uit een the­o­re­tisch kader en inte­res­san­te voor­beel­den uit de prak­tijk, heb­ben we aan de hand van elf thema’s onze bevin­din­gen in een bro­chu­re beschre­ven. Hier­mee wil­len we ande­re ste­den enthou­si­as­me­ren voor dit pro­ject, zodat straks in heel Neder­land school­plei­nen wor­den ver­groend.  Bekijk de bro­chu­re Groe­ne School­plei­nen »

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam