Nieu­we Plein in Arn­hem is ver­an­derd in aan­trek­ke­lij­ke plaats met veel groen

De hore­­ca-onder­­ne­­mers aan het Nieu­we Plein en Ger­rie Elfrink, wet­hou­der Rijn­boog, heb­ben afge­lo­pen zon­dag samen een boom geplant.  De wet­hou­der zei dat het Nieu­we Plein van een weg met een grij­ze en ste­ni­ge uit­stra­ling is ver­an­derd in een aan­trek­ke­lij­ke plek met veel groen waar de bin­nen­stads­be­zoe­ker de ruim­te heeft. “Het Nieu­we Plein vormt nu een […]

Hoge flat­ge­bou­wen maken plaats voor buurt- en school­tuin

De nieu­we buurt- en school­tuin in de Ede­se wijk Veld­hui­zen is onlangs door wet­hou­der Van de Weerd van de gemeen­te Ede geo­pend. Op de plek van de tuin ston­den vroe­ger twee hoge flat­ge­bou­wen. De grond­ei­ge­na­ren, gemeen­te Ede en woning­bouw­co­ö­pe­ra­tie Woon­ste­de, gaven buurt­be­wo­ners de gele­gen­heid om de grond tij­de­lijk te gebrui­ken voor een geza­men­lij­ke tuin. De tuin […]

The­ma Dag van het Park in Vlaan­de­ren is ‘juis­te boom op de juis­te plaats’

Op zon­dag 27 mei 2012 wordt in Vlaan­de­ren de ‘Dag van het Park’ geor­ga­ni­seerd. Dan staat het groen op die dag in ste­den en gemeen­ten op de eer­ste plaats. The­ma dit jaar is ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ met tal van aan­trek­ke­lij­ke en boei­en­de cross-medi­a­le boom­ver­ha­len. Op de Dag van het Park wordt […]

Drie­daags Groe­ne Stad con­gres vindt plaats in Straats­burg

Van 10 tot en met 12 okto­ber vindt er een drie­daags Groe­ne Stad con­gres plaats in de zaal van de Euro­pe­se Raad in het Fran­se Straats­burg. Het cen­tra­le the­ma van dit con­gres is ‘Landscape as a Cre­a­tor of Weal­th’. Dit the­ma zal wor­den ver­dui­de­lijkt door diver­se work­shops en ple­nai­re bij­een­kom­sten over de meer­waar­de van het […]

Bui­ten­speel­dag vindt dit jaar op woens­dag 1 juni plaats

Kom ach­ter je TV, PC of com­pu­ter­spel van­daan en ga weer eens lek­ker bui­ten­spe­len. Onder dat mot­to wordt ook in 2011 weer een Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Bui­ten­spe­len is immers gezond, goed voor de con­tac­ten met leef­tijds­ge­no­ten en … gewoon leuk! De Bui­ten­speel­dag valt dit jaar op woens­dag 1 juni. De samen­wer­ken­de par­tij­en doen een oproep aan […]

Leid­sche Rijn wil groe­ne eco­lo­gi­sche zone in plaats van a‑functioneel groen

De term ‘Dorps wonen in Vleu­ter­wei­de’ doet wat vreemd aan als je kijkt naar de kari­ge hoe­veel­heid groen in de nieu­we wijk. ‘Minimalistisch design­groen’ grap­pen de bewo­ners er zelf over. Maar daar laten ze het niet bij. In de buurt De Riet­vel­den wor­den hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld voor meer groen. Heel erg veel groen en heel erg […]

Con­gres Neder­land­se boom­in­fo­dag vindt op 10 novem­ber plaats

Op woens­dag 10 novem­ber 2010 wordt in Hotel & Con­gres­cen­trum “De Werelt” in Lun­te­ren de der­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag geor­ga­ni­seerd. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is het con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen gebracht. Doel­groep van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag zijn boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen, even­als beleidma­kers. Net als vorig jaar […]